2022. október 23., vasárnap

Az ördög egyik kedvenc Igeverse - "Ne ítélj..."

Bevezető

Hosszú évekig áldozatul estem az ördög hazugságainak jómagam is, amikkel magát a Szentírást próbálja kimagyarázni. Vannak egyes 'kedvelt' Igeversek, amelyeket a hívő ember csak hosszú, az Úrban eltöltött idők után ért meg és látja meg, hogy hol próbálták meg átverni azok félreértelmezésével. A hazug vallásos démoni befolyás alatt lévő emberek – sajnos olykor – áldozatul esnek az ördög hazugságainak és sikeresen becsapják Isten választottait, félreértelmezést okozva ezzel a hívők fejében és a hívő közösségekben, ezáltal hátráltatva Isten munkájának előrehaladását. Célom ezzel az írással az, hogy leleplezzem az ördög egyik ilyen hazugságát és rávilágítsam az olvasók elméjét az óriási félreértésre, ezáltal világosságot teremtve. Nézzünk most meg most egy, talán a legismertebb Igeverset, amit még a nem-hívők is szeretnek idézni:
"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek." (Máté 7:1-2, Károli)


A félreértett ítélkezés
 
Nos, a fenti Igét hallva a legtöbben azt gondolnák, hogy itt a Biblia óv minden ítélkezéstől, sőt mit több, arra szólít fel, hogy ne ítélkezzünk semmi és senki felett semmilyen körülmények között. Leginkább a hagyományos vallási háttérből származó testvérek szeretik ezt az Igét hangoztatni, mondván, hogy "ne legyünk annyira ítélkezőek, mert az nem jó" stb., tehát inkább hagyjuk az ítélkezést Istenre. Viszont ez távol áll a Bibliától, azaz hamis. Még a középiskolás irodalomtanárom is szerette az órán hangosan idézni ezt az Igeverset a Bibliából. Akkor fel kell, hogy világosítsalak titeket: itt egyáltalán nem azt mondja az Írás, hogy nem szabad ítélkezni. Ha csak egy kicsit gondolkozna az Istent kereső hívő, akkor maga is rájönne, hogy Isten a Bibliában végig a helyes ítélkezésről, az igazságos ítéletek meghozataláról beszél. Mind az Ó-, mint az Újszövetségben ezt látjuk: Isten igazságos és egyúttal irgalmas. Látjuk a Zakariás 7:9-ben ugyanazt, amit Jézus maga mondott fennszóval a zsidó írástudóknak, farizeusoknak: 
 
"Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!" (János 7:24, Károli)
 
Ha megnézzük a fenti Igét, látjuk, hogy Jézus maga szólít fel arra, hogy ítélkezni kell (helyesen)! Ha igaz lenne az az értelmezés, hogy nem szabad ítélkezni, akkor ebből azt vonhatjuk le, hogy a Bibliában ellentmondás van. De, hála Istennek, ez nem igaz: nincs ellentmondás a Bibliában. A másik Igevers, amiben azt látjuk, hogy az ítélkezésnek helye van és igenis nagyon fontos az a saját életünk igazgatása szempontjából annak érdekében, hogy maga az Úr helyesbítsen a hitben való járásban. 

"Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el.
De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.
" (1Kor.11:31-32, Károli)

A fenti Igeversben Pál apostol ad utasításokat a korintusi gyülekezet híveinek. Felhívja a figyelmüket arra, hogy igenis fontos az ítélkezés! ☝ Saját magunkat kell folyamatosan figyelni, megítélni annak érdekében, hogy nehogy elkárhozzunk a világgal együtt hívőként. Ráadásul, ha csak saját magunkat ítélnénk el, akkor nyilván nem ítéltetnénk el – vagyis nyilvánvaló, hogy saját maga ellen senki nem hozna rossz, elmarasztaló ítéletet –, így engedjük az Úrtól való tanításokat, hogy azok által ítéljük meg magunkat.

A helyes értelmezés

Az Írás itt nem arról beszél, hogy nem szabad ítélkezni – ahogy azt sajnos a felszínes hitű, vallásos testvéreink szeretik hangoztatni – hanem az Írás a képmutatás ellen figyelmeztet. Tehát úgy ne ítéljünk vagy ítélkezzünk, hogy ha saját magunk megítélhetők vagyunk ugyanabban. Ez önmagában is egyértelmű. Azaz, hogy ne rójál senkinek olyat, amiben teneked is javítani valód akad. Például: ne mondd másnak, hogy ne éljen paráznaságban, amikor te magad is paráznaságban élsz, ld. elváltál a feleségedtől, és emiatt nem ítélted meg temagadat, akkor mást nem ítélhetsz el azért, hogy ő is ezt teszi. Vagy például ne ítélj el mást azért, hogy ne lopjon a boltból, amikor te is a múlt héten loptál az áruházból. Vagy ha nő vagy és erőteljes, világi, rámenős sminked van, akkor ne mondd más nőbarátodnak, hogy ne sminkelje magát ki világiasan, hiszen te is ugyanazt teszed. Érthető volt mindenki számára? 😉🙂 Igenis, szabad és kell is ítélkezni: meg kell ítélni a bűnt Isten Igéje által. Ez a feladatunk. Hiszen amikor mondjuk az Igét bűnösök számára, hogy térjenek meg és rendezzék az életüket Istennel, az is ítélkezés. Erre szólított fel minket, hívőket Isten. Akkor lennénk a fenti, jézusi figyelmeztetésnek a célpontjában, ha magunk is bűnösök lennénk abban, amiben másokat ítélünk meg. Erre vonatkozik a sokak által félreértett Igevers. Remélem, sokaknak ez segítségére vált Isten igazságának követésében. 👴😊

Isten áldjon benneteket!
 
Krisztusban szeretettel, 

Quartus Miklós
2022. október 23.

2022. augusztus 20., szombat

KORREKCIÓ - Hlatky Szabolccsal (Galata 2:20 csoport) kapcsolatos félreértések és tévelygéstől való óvás


Bevezető


Ebben az írásban szeretnék egy-két dolgot korrigálni abban az írásban, amit 2020.november 29.-én írtam. Ez a Hlatky Szabolcs által mondott teológiai félreértésekről szól és az ő általa – Lucas Meyer és Váradi Attila szolgálata során tapasztalt – visszásságoknak feltüntetett dolgokat próbáltam kommentálni. Mint utólag kiderült, vannak igazságok Hlatky Szabolcs mondanivalójában. Őszintén szólva, korrigálnom kell magamat pár helyen. Ezzel megkövetve ezeken a helyeken H. Szabolcsot és igazat adva neki. Az alábbiakban részletezem. Remélem, hogy ezen írás áldásotokra fog szolgálni a dolgok könnyebb megértése és az igazságban való járás céljából. Továbbá H. Szabolcs és V. Attila (és Lucas Meyer) számára is épülésre, megjobbításra fog szolgálni. Kontroll, varázslás


A korábbi, két évvel ezelőtti írásomban írtam a "szeretetlenség/manipuláció/varázslás Jézus nevében.  Ez egy ördögi hazugság. "Meg tudom erősíteni, hogy én is tapasztaltam ezt. Azonban a dolog feltételes. Mindaddig, amíg együttműködő magatartást tanúsítasz, egyetértésről teszel tanúbizonyságot V. Attiláék felé, addig minden 'oké'. Ezután azonban sajnos előszeretettel alkalmazzák a kontrollt: a másik személyének befeketítését, esetleges bűneinek felhánytorgatását. Ez valóban nem más, mint a másik személy felé kontroll gyakorlása, leuralására tett szándék a saját igazságom megvédése érdekében. Ezt egyébként már Lakatos Gábor is megjegyezte jóval ezelőtt, amint én H. Szabolcsot megismertem volna.  Ezt én is próbáltam már kommunikálni V. Attila felé. Ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy V. Attiláék szeretetlenek lennének. Továbbra is szükséges a bibliai álláspont képviselete erélyes módon és következetesen mások irányában, mindezt kontroll szándéka nélkül. Ki kell mondani az igazságot elszántsággal és Isten szeretetére kell biztatni az embereket. Fontosnak tartom én is hangsúlyozni, hogy a kontroll SOHA nem Istentől van!

Önigazság


Írtam továbbá, hogy "Csak nekik van igazuk, megmondják a 'tutit' Ez egy ördögi hazugság. " Ebben a kérdésben részben igaza van H. Szabolcsnak: én is tapasztaltam ezt. Abban abban a pillanatban, ahogy nem értesz egyet velük, a saját igazságukat keresik és csak akkor mennek tovább, ha nekik van igazuk. A másik véleményének semmilyen teret nem adnak. Még csak megfontolásra sem veszik. Ez a folytonos önigazság keresése. Ez szemben áll Isten útmutatásaival a Bibliában, ahol azt olvassuk, hogy egymás különbeknek tartsuk önmagunknál:

"Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál." (Filippi 2:3)


Vádaskodás


Azt is írtam, hogy "Folyamatos vádaskodással kontroll alatt tartják a többieket. Ez egy ördögi hazugság. ". Ebben a kérdésben én is tapasztaltam, hogy V. Attilánál több alkalommal rendszeres a másik személy hibáztatása, vádaskodása. A másikban a vélt bűnökre való rámutatás készsége. Ha megnézzük az írásokat, Jézus minden esetben könyörületes volt azokkal az emberekkel szemben, akikkel személyesen találkozott (ld. házasságtörő asszony, Nikodémus farizeus éjszakai látogatása stb.). Maga Jézus sosem kárhoztatta az embereket, csak rámutatott arra, hogy ne vétkezzenek többet. Tehát felemelte, bátorította őket. Ezzel szemben az olyan típusú szolgálat, ahol a másikat kárhoztatom és a bűneit hánytorgatom fel, nem követi a helyes, jézusi magatartást. Ez lényegében a kárhoztatás szolgálata.  Ha megnézzük a Bibliát, Jézus az emberi csoportok felé kemény volt, komolyan figyelmeztette őket, hogy szükségük van megtérésre. A legkeményebb a farizeusokkal szemben volt, akiket megfeddett (Máté 23).  Fontosnak tartom ugyanakkor azt hangsúlyozni, hogy amikor Isten rávilágít a bűnökre, akkor azt nem hívjuk 'vádaskodásnak', hiszen a Szent Szellem munkája az, amikor ez történik. Vannak esetek, amikor emberek felhívják a figyelmet bizonyos helytelen magatartásra és ezért az ilyenek utána a gyűlölet tárgyává lesznek. Nehogy összekeverjük a kettőt. 

Konklúzió


A fentiekkel remélhetőleg korrigáltam saját magam. Itt nem H. Szabolcs megvédése volt a célom, hanem a tényekre való rávilágítás azzal a céllal, hogy IGAZSÁGBAN KÖVESSÜK KRISZTUST. Azzal önmagában nincsen bajom továbbra sem, hogy H. Szabolcs külön utakon akar járni. Szabadságban él. Annak ellenére, hogy a fenti dolgokban van igazsága, továbbra is az a véleményem, hogy H.Szabolcs túlzásokba esik és nem megfelelően ítéli meg a dolgokat (pl. 'Galata-szindróma', 'nem működött egyáltalán a Szent Szellem', 'szektából szabadulás' stb.). Szabolcs egyelőre még fiatal, friss hívő akinek szüksége van egy megalapozott, szilárd hívői érettségre. V. Attilának és Lucas M.-nek sokkal mélyebb tapasztalata és bibliai jártassága van. Éppen ezért Szabolcsnak tisztelnie kellene őket és nem teljesen elszakadni és 'szektának' illetni őket. Ami pedig V. Attilát és Lucas M.-t illeti, ők is nagyon sok pontban az igazságot hirdetik és sok jó dolgot mondanak. A fenti említett dolgokban viszont elvárom tőlük a megfontolást és komoly, alázattal járó korrigálást, bűnbánó szívet és az általuk okozott károk miatt a hívőktől való nyilvános bocsánatkérést! Idén korábban megfeddtem V. Attilát és Lucas Meyer-t is, de nem fogadták el és ellenem fordultak. Remélem, hogy jobb belátásra térnek. Addig is, amíg ez megtörténik, szeretettel fogadjuk be őket, mint olyan személyeket, akik törékenyek és sebekkel szolgálják Krisztus ügyét. 

Krisztusban szeretettel, 
Miklós

2022.augusztus 20.  

Frissítési napló

[2022.aug.27] - V. Attila hajlandó volt a dolgok rendezésére. Kivettem egyes mondatokat, amelyek túl erősek, élesek voltak. Összességében viszont szerintem megállnak az itt leírt dolgok. Időközben viszont H. Szabolcs a Facebook-on törölte a videója írt kommentemet és letiltott!

2022. március 20., vasárnap

Óvás a büszkeségtől - Váradi Attila megfeddése

Bevezető

Ebben az írásban az egyik legnagyobb emberi hibára szeretném felhívni a figyelmet: a büszkeségre. Az elmúlt évek során több embernél tapasztaltam ezt, úgy hívőnél mint hitetlennél. A Szentírás több helyen figyelmeztet ez ellen a magatartás, lelkiállapot ellen. Ez az egyik legnagyobb bűn. Isten számos helyen próbál óvni ettől, hiszen ez pontosan az embert gátolja meg Isten áldásainak átvételében, Isten munkájának egyik legerősebb gátja az istenhívő ember számára. Ezen írás célja pontosan az, hogy ezt időben felismerjük és lefaragjuk magunkban.   

FRISSÍTÉS (2022.nov.10)


Váradi Attila 2022.november 3.-án közzétett Youtube videótanításában– ami Derek Prince egyik tanítása szinkrontolmács fordításával – pontosan arról beszél néhai Derek testvér 13:20mp.-nél, hogy maga a megtévesztés előfutára, másnéven fő okozója maga a büszkeség! Pontosan az, amit én is észrevettem náluk és próbáltam erre a veszélyre figyelmeztetni őket. Tehát ebben a tanításban is megerősíteni láthatjuk a blogom mondanivalóját. A videóból kivágott rövid részletet a Twitter-en megosztottam, itt megtalálható: https://twitter.com/keresztenysegma/status/1590794554311315458 . Hiába, Isten maga munkálkodik minden ember életében így akaratlanul is. Továbbá szilárdan hiszem, hogy ez a figyelmeztetés nem csak Attilára vonatkozik, hanem minden hívő, magát Krisztus-követő lelkipásztor vagy szolgáló számára! Az eredeti, teljes videótanítás itt található Attila videófolyamában, ,'AKTUÁLIS! Derek Prince: Vigyázzatok, meg ne tévesszenek!' .

 

Mi az a büszkeség és miért rossz?

A büszkeség sokszor tapasztalható, érezhető más személyek által és több rokontulajdonság van, amit közvetlenül a büszkeség hoz elő vagy azzal együtt jár. Ezek tapasztalásakor már tudhatjuk, hogy az embernek a fő problémája maga a büszkeség, saját magának a dicsőítése. Tudom, hogy sokak számára fájdalmas ezzel szembesülni, hiszen saját maguk is megtalálják azokat a gyarló tulajdonságokat, amik a büszkeség rokonai és azzal együtt járnak, abból erednek. Azonban fontosnak tartom ezekre a tulajdonságokra ráismerni magunkban, hogy hatékonyabban tudjunk küzdeni velük szemben és legyőzni, kiiktatni magunkból. Az Isten-által elfogadott, kedves és ajánlott magatartás: az alázatosság. A Szentírásban végig azzal az alapelvvel találkozunk, hogy aki mindenáron felfelé akar törni, az végül lent találja magát. Aki pedig lent tartózkodik, alázatos az előbb-utóbb naggyá lesz. A felfelé vezető út a lelki értelemben lent maradás, a folyamatosan alázatosságban való élés. Tehát fordított a képlet, mint ahogy azt a mai, körülöttünk levő világban látjuk. Sajnos a mai korban nagyon sok ember ezt nem tudja vagy nem veszi figyelembe az életfilozófiájának megválasztásakor. 

"Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. " (Lukács 14:11, Károli)

 

Tehát a fenti Igeversből világos, hogy Isten akkor teszi naggyá az embert, ha magát alázatosságban tartja. Ezt Jézus mondja maga az evangéliumban. Másik Igeverset Péter apostolnál látjuk:

"...mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1 Péter 5:5b)

 

Azt hiszem, egyértelmű, hogy mik Isten elvárásai az Ő követőivel szemben. Ha egy hívő ember nem ilyen, akkor onnan tudhatjuk, hogy annál az illetőnél valami nem stimmel. Hiába mond jókat, ha maga az életében termő gyümölcsökkel ezt nem tudja alátámasztani. Az alábbi YT videóban beszélek erről:
 

A büszkeség rokontulajdonságai

 

Nos, aki idáig elolvasta és nem csak a Youtube videót nézte, annak itt egy kis bónusz! :-) Hiszen az itt leírt dolgok nem hangzanak el a YT videótanításban. Ezt egy régi, néhány évtizedes jegyzetben találtam meg és nagyon sokat segített számomra. Az alábbiakban felsorolt tulajdonságokból ismerhetjük meg, hogy ha valaki büszke. Az ilyen emberektől általában az egészséges lelkületűek önkénytelenül menekülni szoktak. Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy egyes tulajdonságok halvány megnyilvánulása még önmagában nem biztos, hogy rossz, hanem csak azok túlzott, rendszeres megjelenése. Hiszen külön-külön lehetnek akár öröklött dolgok is, ami az ember személyiségének része. Mivel a büszkeségnek lehetnek fokozatai, az alább felsoroltak eleinte jelentkeznek, majd később megerősödhetnek. Mindazonáltal ezen tulajdonságok észlelése már olyan irányvonal lehet, ami az embert rossz irányba tereli és minél inkább megerősödik a büszkeségében.

Veszekedés, arrogancia, dühös reakció, fennhéjazás

Az ilyen viselkedésnek egyértelmű a gyökere az, hogy valaki a többieknél jobb, okosabb, nagyobb akar lenni. Nem tud normálisan reagálni, a lelke már sérült. 

Törvényeskedés, hibakeresés, felsőbbrendűség

Látjátok? Az ilyen tulajdonságokat túlzottan megjelenítők valahol állandóan hibát találnak azért, hogy az ő általuk vélt igazságot, tényállásokat próbálják a másik számára hihetővé tenni. Önmagában ezek halvány megléte lehet akár hasznos is, azonban rendszeres formában jelentkezve utalhat az egyén büszkeségi problémájára.

Magas lovon ülés, taníthatatlanság, vallási gőg, önérvényesítés

Találkoztatok már ilyen emberrel? Na látjátok. Mindenáron fontos akar lenni, első vagy vezető akar lenni egy adott közegben, közösségben. Figyeljünk arra, hogy a szelíd, alázatos formában történő helyreigazítás közlése nem egyenlő a fentiekkel. Ne keverjük össze azzal a magatartással, ha valaki őszintén és érthetően, normális hangnemben szeretné a másikat felvilágosítani. Azonban a fent felsorolt megnyilvánulások nem tartoznak ide. Ezek a negatív, gonosz magatartási formák. Az arrogáns, udvariatlan hangnemben történő, másikban riadalmat kiváltó arckifejezésekkel együtt történő megnyilvánulás. Továbbá, a másik gondolatainak semmibe vételének tapasztalása során máris érzékelhetjük, hogy az illetőnek a büszkeséggel van baja. Ez nem más, mint a másik kontrollálásának vágya. Ez pedig az ördögtől van! Álljatok neki ellene 👹

Váradi Attila-féle viselkedés megfeddése

 

Az utóbbi években biztos találkoztatok egy kedves, hívő tanítóval és misszionáriussal, V.Attilával (és segítőjével, Lucassal). Mindamellett, hogy sok jó dolgot tanít – amik közül sokkal jómagam is egyetértek – sajnos a fenti tulajdonságok megtalálhatóak nála. Különösen jellemző nála, hogy a Krisztusban hívő emberek vízkeresztségének (más néven vízzel való bemerítés) szellemi érvényességét firtatva, annak szellemi érvényességét aláásva győzködi a hívőket, hogy újra keresztelkedjenek meg. A Szentírásban azonban ennek semmilyen alapja nincs. Aki Krisztusban hívő lett és utána saját döntése után bemerítkezett, a hitét megtartotta, az Krisztusban van függetlenül attól, hogy milyen nehézségeken ment keresztül a hitében (vagy akár bűnöket követett el). A Szentírásban egyetlen példa van arra, hogy a hívők újra keresztelkedtek: ezt Pál apostolnál látjuk, amikor olyan hívőkkel találkozott, akik a János keresztségére keresztelkedtek meg. Azoknak azért kellett újra keresztelkedniük, mert nem Krisztusban voltak megkeresztelve. Azonban akik már Krisztusban hívőkké lettek és vízzel megkeresztelkedtek (bemerítésük volt), azoknak nincsen szükségük újra bemerítkezniük.
 
A személyes kapcsolatfelvétel során próbáltam ezeket közölni vele a fentieket, a reakciója azonban a visszatámadás, ellenállás, vádaskodás, kárhoztatás volt. Néhány nap illetve hét elteltével pedig letiltott Messenger-ről, Facebook-ról, Twitter-ről. Azt hiszi, hogy ezekkel a letiltásokkal ki tud radírozni az életből és az igazságot elhallgatni. Hát tévedett. Ezért most szeretettel, nyilvánosság előtt üzenem V. Attilának, hogy TÉRJEN MEG A BÜSZKESÉGÉBŐL! Alázatosan viselkedjen és úgy szolgáljon Istennek. Akkor lesz belőle egy hasznos és jó szolgája Istennek, ha szívből megtér a fentiekből, elhagyja azokat és bocsánatot kér azoktól az emberektől, akiket megbotránkoztatott. Ezek után saját magában képes lesz lefaragni a fenti, utálatos tulajdonságokat. Mindannyian térjünk vissza Krisztus által elénk tárt példához, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek. Lásd a Máté evangéliuma 18. fejezetének 4. versét:

"Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában." (Máté 18:4, Károli)

 
Aki hasonlóan tapasztalta fenti tulajdonságokat, kérem keressen meg privátban és szívesen nyújtok segítséget (ima, bátorítás) neki a helyreállításban és Isten Igéjének helyes látásában.

Továbbra is maradjatok meg Isten szolgálatában, Krisztus követésében!

Krisztusban szeretettel,
2022.márc.20.

[2022.11.10] - Rövid videóvágás hozzáadva kiegészítésként
[2022.3.20] - Máté 18:4 hozzáadva. A helyes, bibliai hozzáállás amit maga Jézus tárt elénk.

2022. január 29., szombat

Felfüggesztettek a 'Kérdések a Hit Gyülekezetéről' c. Facebook csoportból!

Bevezető

Már régóta akartam írni erről a jelenségről általában, ami azoknál a személyeknél figyelhető meg, akik korábban a Hit Gyülekezete tagjai voltak és online, leginkább a Facebook csoportokban susárolnak, gúnyolódnak. Talán a legnépszerűbb ilyen csoportnak a neve a Kérdések a Hit Gyülekezetéről csoport, ahonnan az utóbbi napokban felfüggesztettek:Sértődöttség

Az utóbbi években azt látjuk, hogy akik korábban a Hit Gyülekezete tagjai voltak, ebbe a csoportba odagyűltek és gúnyolódó stílusban mindenféle dolgokat kibeszélnek. Mondanom se kell, a legtöbben (tisztelet a kivételnek) álnéven írogatnak, nem a saját Facebook profiljukkal (a saját arcukat sem merik vállalni a nyilvánosság előtt). Én megértem többek sérelmét és azt, hogy nagyon jól esik kibeszélni az ilyen dolgokat. Jómagam is évekig a Hit Gyülekezete tagja voltam és vegyes élményeim vannak. Nem támogatom a gyülekezet vezetői stílusát, se nem hagyom azt jóvá. Főleg nem azt, amivé az a közösség az utóbbi bő évtizedben vált: egy modern bizniszegyházzá. Távol esik az az igazi, eredeti, Jézus által bemutatott tanítványságtól. De mégis, mi az ottani és a többi hasonló kibeszélőkkel a probléma? A gúnyolódás! Ajánlom a csoport tagok figyelmébe az 1. Zsoltár 1. versét:

 "Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;  "

A gúnyolódás, csúfolódás és a susárlás nem Istentől van. A korábbi rossz élményekből tanulni kell, fel kell azokat dolgozni hit által, tanítani kell a témában járatlanokat és mint rossz példát eléjük tárni. Ezután pedig tovább kell lépni. Különösen egyes nők – akik sérültek a magánéletben, néha zátonyra futott a hívő házasságuk – szeretnek ott mindent kibeszélni, másoknak tanácsokat osztogatni. Okoskodók, azt gondolják, hogy ők mindenkinél mindent jobban tudnak. A Biblia már akkor is figyelmeztetett az ilyen özvegyasszonyokra:

"Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.
A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
"
(1 Tim. 5:4, 11)

Nahát, nahát. Már akkor is ez volt a susárló, hajótörést szenvedett hívő nők baja: hogy nem maradtak csöndben. 'Nincs új a nap alatt', ahogy bölcs Salamon megmondta. Ez a csoport kamu Facebook profiloktól hemzseg. Az egyik ilyen személy egy bizonyos Kira Varga. Ő tőle különösen óvakodjatok. Miután ott a fórumon az egyik beszélgetésszálon rendre utasítottam az Írások szerint, majd privát Messenger üzenetben is, egyszerűen felfüggesztett (👆), hiszen ő az egyik moderátor. Az alábbi képernyőkép ennek a tanúja:

Még normálisan megszólítani sem tud, pedig nem is találkoztunk soha, se nem ismerjük egymást személyesen. Azt elfelejti, hogy csakis abban a csoportban tud tiltásokat eszközölni, ahol ő neki erre jogosultsága van. Ezt az írást már nem tudja letiltani! 😀 Az ilyen Jézabelek – uralkodó női személyiségek – őrjöngenek, amikor érzik, hogy érett hívőkkel találkoznak, akiket nem tudnak kioktatni. Most itt hadd válaszoljak tételesen itt Varga Kirának, hiszen a csoportban már önkényesen felfüggesztette a tagságomat. Az alábbi posztban látható, hogy milyen akaratos egy jézabeli nő:

1. "magadat egy magasabb szintre emeled"

Hazugság először. A Bibliában vannak érettebb hívők, akik már sokat láttak, hallottak. Hogy valaki fiatal hitben, az 'zöldséget eszik', az a megállapítása pusztán tény. Azokat segítem, támogatom bármikor, ha ezt kérik. Szolgálunk egymásnak, én is, ahogy ez kötelességünk is (ld. Róma 14:2). Ennek ellenére vannak gyermeki fejlődési szinten hívők, általában véve ezt meg lehet állapítani.

2. "Krisztusban nincs tehát zsidó, görög, nincs szolga..." Gal. 3:28. 

Hazugság másodszor. A fenti bibliai idézet valóban ott van, azonban az a szellemi értelemben egyenlőségre vonatkozik, az újszövetségi, krisztusi áldások tekintetében (bűnbocsánat, újjászületés, vízzel való bemerítés, kegyelmi ajándékok stb.). Azonban véletlenül sem jelenti azt, hogy a nőnek mindent szabad. Főleg nem egy közösségben tanítani! Ebben a kontextusban használni tehát a fenti idézetet egyszerűen ördögi hazugság 👹 . A nő feje a férfi, a férfi feje Krisztus. A nőnek továbbá kendőt – fejfedőt – kell hordani a Biblia szerint, ha imádkozik, vagy prófétál, a férfinak ugyanakkor nem. A nőnek alázatosan szolgálnia kell és ha vita van, csendben maradni. Van egy szellemi tekintélyrend, ez nem lett eltörölve az Újszövetségben, ezt olvassuk az Írásokban. Pál apostol útmutatásai egyértelműek e tekintetben. Ez a napnál is világosabb. 

3. "a Messiás egyformán szeret mindenkit, aki őbenne van."

Hazugság harmadszor. Ez megint csak ferdítés, hiszen attól még, hogy a megváltás és Isten kegyelme és szeretet minden ember számára egyenlőképpen jár, aki Őhozzá járul, nem jelenti azt, hogy a nő egyenlő lenne a férfivel a nemek közti hatalmi rend tekintetében. Igen is vannak különbségek: 1. Krisztus 2. Férfi 3. Nő. Továbbá én sosem állítottam, hogy a nőket Isten kevésbé szereti, mint a férfiakat.

4. "Te kihagyod azt a részt, hogy a férfi feje a feleségnek, AHOGY Krisztus is feje az Egyháznak"

Hazugság negyedszer. Nem hagyom ki egyáltalán. Természetesen a férfinek is kötelező szeretni, ahogy Krisztus is szeretett. Ettől függetlenül nem változik a nő másodrendű szerepe a Bibliában, nincsen nemek közötti egyenlőség az Írásban. Ezt tudomásul kell venni.

A másik ilyen gerjedező nő egy bizonyos Anna Vadócz. Majd ő megmondja, hogy milyen az igazi 'keresztény férfi', hiszen neki egy 'normális világi' többet ér, amivel saját álhívőségét leplezi le:

 


És akkor máris Váradi Attilánál vagyunk, akit persze sokan nem szeretnek, hiszen szemükbe meri mondani nekik az igazságot:

A harmadik ilyen 'megmondó' nő pedig Anita Simon . Mondanom kell, az ő profilján sem látható egyetlen kép sem, ami az arcát akár félig-meddig mutatná. A profilkép pedig a keresztény körökben használt arab 'n' betű. Itt van nyilvánosan a válasz a fórumban írt posztjára:


1. "Ez egy szörnyű, nőgyűlölő hozzáállás. A nők elnyomását vallásos mázba forgatni..."

Ezt mondja igen, Jézabel. Akkor szeretnélek most felvilágosítani arról, az én álláspontom az bibliai! A szentírás mondja azokat, amiket én, tökéletesen megegyezik. Továbbá az nem a 'nők elnyomása' hanem a megfelelő isteni rend a nemek rendjét illetően. Undorító és gyáva talán te vagy: aki nyíltan szembe megy Isten beszédével az szentírás alapján. Az, hogy 14 éve vagytok együtt és 'fel sem merültek hatalmi kérdések' talán azért van, mert te uralkodsz a kapcsolatban és a férjed egy papucsférj! Az nyilván neked a 'normális férfi'. A Biblia azonban másként vélekedik. 

2. "nyugodtan hangsúlyozd a felsőbbrendűségedet..."

Én soha nem tartottam magam felsőbbrendűnek másoknál. Azonban a határozott, bibliai látást képviseltem a múltban és most is. Isten szava a Biblia, ami ott szerepel, az szerintem úgy van. Te pedig 'nem élsz boldogan', ha így látod...ha csak azt nem jelenti neked az állítólagos boldogság, hogy a kapcsolatodban uralkodsz.

Mindenkit óvva intek attól a csoporttól, de különösen az ott irkáló jézabeli, gerjedező nőktől! Távol áll tőlük az istenfélelem...😒 .

Felszólítás megtérésre és igazi tanítvánnyá válásra 

Mindenkinek ugyanazt mondom, a 'Kérdések a Hit Gyülekezetében' c. Facebook csoportban susárkodó, volt Hites, gerjedező, jézabeli nőknek, Bartus Laciknak és a többieknek, akik sérültek: térjetek meg, tessék Krisztus tanítványává válni és eltemetni a sértődéseiteket! Isten begyógyít. Legyen elég a sebek nyalogatásából, tessék tovább lépni és szolgálni Istent. Mutassátok meg a példáját annak, hogyan kell Jézus Krisztust követni a Földön.

Örülök annak, hogy részese lehetek a hitvédelmi szolgálatnak a mai korban Magyarországon, ez által az írás által is leleplezve a gonoszságot, a susárló Jézabeleket és Krisztus-követésére buzdítva mindenkit. Aki magát hívőnek vallja, az még nem az! Ahhoz kellenek a helyes cselekedetek is. Akinek bármilyen óhaj-sóhaja van, várom szeretettel. Szívesen válaszolok neki bármilyen közösségi médiás megkeresésére.

Krisztusban szeretettel, 

Quartus Miklós
2022. január 29.


2022. január 3., hétfő

A Hámori Eddy / Alabástrom projekt szolgálat „nemzeti kereszténysége”

Magyarországnak különleges elhívása van? 


Néhány sorban szeretném felhívni a figyelmeteket a mai Magyarországon tapasztalható, „nemzeti kereszténységre”, amit leginkább a Hámori Eddy-féle Döntés órája szolgálat és az Alabástrom projekt néven fémjelzett keresztény szolgálat képvisel. 

A minap személyesen voltam a szilveszteri alkalmon, ami mindenki számára nyitott volt, így elsőkézből tudok tapasztalatot írni. Többször elhangzott az alkalom során, hogy Magyarországnak kitüntetett, eleve elrendelt szerepe illetve 'elhívása' van nemzeti szinten. Gyerekek, ennek semmiféle bibliai alapja nincsen. A Bibliában egyedül egyetlen népről olvasunk, hogy mint nemzet, elhívása lenne a többi nemzet felé, hogy rajta keresztül Isten a szavát és áldásait közvetítse: Izrael. Aki rászánja az időt és utána néz ennek, az fogja látni, hogy ez így van. Az természetesen elfogadható és követendő példa, hogy minden hívőnek imádkoznia kell a saját országának vezetőiért, a hatalmi pozícióban lévőkért. Erre felszólít Pál apostol is az 1 Timóteus 2:1-4-ben: „tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden hatalomban levőkért”.  Továbbá a hívők a saját nyelvükhöz tartozók felé tudnak leginkább közeledni, felelősségük, hogy tisztán és érthetően képviseljék a világ számára Isten üzenetét, törvényeit és elvárásait. Ez gondolom senki számára nem kérdés. Azonban minden országnál így van ez. Tehát a Magyarországról szóló különleges elhívás hangsúlyozása egyszerűen fals állítás, a hívők félrevezetése. Erről itt beszélek egy kb. 2-perces videóban: Magyarországnak nincs semmilyen különleges elhívása . Ez volt az egyik felkiáltójel, ami nálam azonnal jelezte, hogy hamis kereszténységgel állok szemben. Azon túl persze, hogy mindvégig ment a színpadról irányított üzenet, dicsőítés az általuk kijelölt emberek által, aminek a fő arca Hámori Eddy, egy jólfésült és vágott-szakállú, jó megjelenésű figura. Fontos, hogy legyen a kívülálló sokaság számára egy ilyen megnyerő személyiség. De volt más is.

Parázna színpadi öltözetA másik - lehet talán egyeseknek vicces - felkiáltójel az pedig a színpadi énekes csapatban az egyik énekes lány parázna, kihívó öltözete. Bőrszoknya, harisnya. Szexistennő egy keresztény összejövetel színpadán. Ne értsetek félre, én nagyon szeretem a divatos öltözéket és tisztelem azt, ha valaki odafigyel a saját öltözködésére. De egy Istent dicsőítő helyen a színpadon elvárható lenne, hogy szolídan öltözzön fel a lány, nemde? Az ilyen típusú öltözködés elmegy egy kifutón, a divatbemutatón vagy a Váci utcában vagy egy bevásárlóközpontban. Egy újabb jel mutatja, hogy hamis kereszténységgel állok szemben. Nem mással, mint magával Babilonnal, a hamis vallással, a nagy paráznával. Nocsak, nocsak...nem saját szemünkkel láthatjuk azt megtestesülni, amiről a Biblia beszélt a Jelenések könyvében? Dehogynem! A Biblia ott egy kihívó, mindenféle gazdag ruhával felruházott parázna nővel jeleníti meg olyan hívők közösségét, akik csak hasonlítanak az igaziakra, de valójában belülről álhívők. Az igazi hívők, a kihívottak (ld. eklézsia) ördögi utánzata. Lásd a Jelenések könyve 17:4 verset:

"Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal, és drágakővel, és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával"Igei tompítás, finomítás


Többször is felfigyeltem rá, de így utólag csak egyetlen példára emlékszem. Mikes Attila 'álpásztor', hamis próféta – a Nemzeti (hamis) Prófétai Mozgalom egyik képviselője – egyszer azt a kifejezést használta az Igéből, hogy 'a napok baljósak' vagy ilyesmi. Pontosan nem emlékszem, melyik fordításból idézett (aki tudja, kérem írjon kiegészítést az elérhetőségeimen). Azonban ez nem egyéb, mint felhigítása az Írásnak. Mert az eredetiben konkrétan az szerepel, hogy "...a napok gonoszok" (Efézus 5:16b). És mielőtt elkezdenél utána nézni az eredeti görögben, ne tedd. Én már megtettem: ott is az szerepel (ponērai), azaz a 'gonoszok' (többes szám, nőnemű) szócska van az eredetiben. Tipikus esete a Biblia üzenete finomításának, kevésbé "konfliktusos" formába öltöztetésének. Ez egyszerűen bűn. 

Mi a teendő, ha olvastam ezt?


Ha az igazságot kereső hívő vagy, akkor a fenti cikk célja, hogy segítsen neked leleplezni a modern, hamis, álkeresztény egyházat és ösztönözzön téged az Írás – a Biblia – tanulmányozására, istenkeresésre és az onnan való kimenekülésre. Ha te is közéjük tartozol, akkor a parázna egyház része vagy, amiről a Biblia mint utálatosság beszél. Az sem kizárt, hogy félre vagy vezetve és a tévelygés szelleme van rajtad. VIGYÁZAT! A mai modern, újkeresztény közösségek és missziók többsége, ahogy ez is, egy majdnem tökéletes hamisítványa a Bibliában leírt tanítványok illetve hívők közösségének. Sajnos sokakat elhitetnek (Márk 13:6). Jézus Krisztus eredetileg nem ezt tervezte a követői számára. Egy nagyon szépen felépített, jól kinéző, modern hamis egyházzal állunk szemben. Ezeket az összejöveteleket kerüld! Ehelyett keresd őszinte, Krisztus-követő és igaz jellemű hívők társaságát, akik őszintén és alázatosan szándékoznak Isten útmutatásait követni. 


Krisztusban szeretettel, 
Quartus Miklós

2022. január 3., Hétfő


2021. november 28., vasárnap

 Figyelmeztetés a hamis próféták ellen

A minap jött bennem, hogy készítsek egy figyelmeztető videóüzenetet a magyar hívők – eklézsia – számára a hamis próféták ellen. Ezek olyan pásztorok, tanítók akik kívülről jóknak látszanak, Isten Igéjét használva és szépen öltözve, ékesszólással szólnak a többiekhez Isten nevében. Azonban belülről ragadozó farkasok! Nagyon könnyű a látszat szerint menni és őket hallgatva nehéz megítélni, külön választani az igazat a hamistól. Van, hogy jókat mondanak, de beleillesztik a hamis tanításokat is a mondandójukba. Azonban Jézus pontosan erre figyelmeztetett a Máté 7:15 verseiben: hogy vigyázzatok. Az ilyen emberek juhoknak ruhájában jönnek hozzátok de belülről nem azok! Hanem valójában farkasok, akik előbb-utóbb el fogják ragadozni a juhokat – az igazi, őszinte, istenkereső – hívőket: a saját maguk követésére veszik őket rá, pénz fizetésére tized formájában, a végső céljuk, hogy alá-fölérendeltségi viszonyt alakítsanak ki az őket követőkkel. Ha olyan könnyű lenne felismerni, akkor Jézusnak nem kellett volna figyelmeztetni rá, hogy jönnek idők, amikor ez fog bekövetkezni. 


Sajnos sok mai keresztény – akár a kisebb, megreformáltnak látszó – gyülekezetet, közösségeket találunk már, akik a hamis útra tértek és nem az igazságot képviselik. Nem kell a hagyományos, bevett Egyházakra gondolni (pl. baptista, református, adventista, ma már Hitgyüli, stb). Ők is eltértek az igazság útjáról. Persze nem mindenki, de akikről biztosan tudom: Agapé gyülekezetek, Omega hálózat és a Bolyki-féle baptisták. Beszélek a videóban egy olyan keresztény mozgalom vezetőjéről, aki a híradások szerint többmilliós karórát hord (és feltehetően nem a lottón nyerte vagy a saját, jól menő vállalkozásából) és beszélek egy, a közelmúltban rendezett keresztény esküvőn történt tragikus halálesetről, amelyen direkt tiltva volt a krisztusi tanítványságról való témák megosztása(!). Ezen az esküvőn is a tanítók, Igehirdetők is ilyen farkasok voltak, akik múltja tele van keresztény házasságból történő válással stb. Ahogy Jézus mondta: figyeljétek a gyümölcsöket. Maga a haláleset sokakat megdöbbentett és talán párakban kérdéseket vetett fel. Véleményem szerint Isten kijózanító büntetése volt és Ő csak megengedte, hogy ez megtörténjen. Miért? Hát, azért, hogy józanódjunk ki a hamis prófétákból és kezdjük el keresni őszintén Istent, drága testvéreim! 

Barátaim, hívők: ha ezeket látjátok, azonnal hagyjátok ott őket!

Krisztusban szeretettel, 
Miki
2021.november 28. 

2021. február 24., szerda

Miután megtértem és hívő lettem, örök üdvösségem van?

Bevezető

Úgy gondoltam, írok egy cikket egy nagyon fontos témáról a hívők között: az örök üdvösség kérdéséről. Ez az egész világon előjön saját tapasztalataimból ítélve és bárhová megyek és beszélek, újfent felüti a fejét a Krisztusban hívők és Őt követők között. Arra gondolok, hogy miután egy személy megtér Istenhez, hívővé válik és Krisztus követője lesz a Biblia elvárása szerint, onnantól fogva borítékolható az ő számára az örök üdvösség a Szentírás alapján? Sajnos nem. Sokan azt gondolják, hogy megtérés és bemerítkezés után nyugodtan hátradőlhetek és kényelmesen élhetem az életemet tovább, hiszen 'úgy is üdvösségem van'. Ez nem így van. Erre a könnyen hihető és világszerte elterjedt tévtanításra szeretném most felhívni a figyelmet, ami foglyul ejtett ezreket és tízezreket és a helyes biblia látást megosztani, arra rávilágítani. Különösen azoknál figyelhető meg a fenti tévelygés, akik a Szentírást csak felületesen vizsgálták meg és leginkább a manapság ismert, ún. hiperkegyelem irányzat követői. Ez a cikk tehát már megtért és újjászületett hívőknek szól. Az Igehelyek a Károli fordításból valók.Kitartás és állhatatosság

Az alap Igehely - amit mindenki ismer - egy megtért hívő számára, amiből tudhatjuk, hogy Isten megtartott minket kegyelemből a hitünkön keresztül, hogy nem tartunk a pokol felé, hanem mennybe, mert Isten elfogadott bennünket, az alábbi: 
 
"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; (Efézus 2:8)  
 
Pár verssel korábban olvassuk, hogy 'meg voltunk halva a vétkek miatt', tehát ez hívőknek szól. Régen úgy volt, amiből logikusan következik, hogy mostmár nem vagyunk halottak, hanem élünk és meg vagyunk tartva Isten szemében. Továbbá kegyelemből, nem a cselekedeteink érdemei alapján. Vagyis, minden bűnös embernek aki Istenhez járul, kegyelemre van szüksége. Ez az, amit kapunk Istentől, ha hiszünk a megtérésünk során: Isten kegyelme megtart minket az eljövendő harag napjától. Na de, nézzük meg, mi van utána? A Szentírás több helyen világosan különbséget tesz a hívők - ld. megtartottak - és a nem hívők - ld. nem megtartottak - között. Világosan elválasztja őket Isten szemében. Az újjászületett, megtartott hívők élnek, megelevenedtek Istennek való életre, a nem hívők, a bűnösök továbbra is halottak. Azonban a megtért és újjászületett hívők számára itt nem ér véget Isten terve.Igazából most kezdődik csak igazán! :-) Láthatjuk több helyen az Újszövetségben, hogy a hit gyakorlása küzdelemmel, harccal jár. A hit megpróbáltatik a földi élet hátralevő részében. Nem véletlen, hogy Jézus maga felszólított az állhatatosságra:

"De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül." (Máté 24:13)


Láthatjuk tehát, hogy az üdvösség megtartása nem magától értetődő. Ezt a tanítványoknak mondta, amikor a végidőkről és a világ végéről kérdezték, tehát olyanoknak szólt, akik már Jézussal töltöttek időt, vele jártak és ismerték a hívő élet dolgait. Pál apostol a levelekben nem egyszer beszél arról, hogy neki is mennyi harccal jár a hit megtartása, gyakorlása. Timóteust - az apostoli munkában szolgatársát -  felszólította, hogy harcolja meg a hit nemes harcát és úgy nyerje el az örök életet, hiszen már jó bizonyságot tett a kívülállók felé:

"Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sokbizonyság előtt!” (1 Tim. 6:12)

Így tehát jogosan feltételezhetjük, hogy az örök élet elnyerése nem jön automatikusan. Ha tehát Pálnak - a legnagyobb apostolnak - szüksége volt harcolni és küzdeni, akkor miért gondoljuk azt, hogy minekünk nem kell? Később Pál apostol az élete végén ezt írja saját magában átélt hit harcáról:

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:" (2 Tim. 4:7)

Ha neki is harcolnia kellett, akkor mennyivel inkább nekünk! ☝ Ha végignézzük az életét, láthatjuk, mennyi viszontagságon és üldöztetésen kellett keresztül mennie. Apostolként rendszeresen üldözték, megpróbálták keresztezni a munkásságát. A hagyományos zsidó vallás követői, akik közül elutasították az Úr Jézus útját - az evangéliumot - sokat megtettek azért, hogy Pált eltegyék láb alól. Ma az ilyen üldöző, ellenkező emberek nem mások, mint a mai a keresztény vallásos emberek, a gyülekezetbe járók. Ők azok, akik a 'hiperkegyelmi' vonalat képviselik: pl. BPA gyülekezet, néhai Kubinyi Károly/Szövetnek gyülekezet tanításai, Gal. 2:20/Hlatky Szabolcs, Golgota gyülekezet, hogy csak néhányat említsek. Pál apostol a Filippibeli hívőknek az alábbi megdöbbentő felszólítást intézi:

"Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket; " (Filippi 2:12)

Láthatjuk tehát, hogy a hívő élet nem lazaságról szól. Az konkrét hitbeli harcról szól, megpróbáltatásokról és kitartásról. A hitet meg kell tartani, meg kell őrizni e jelenvaló gonosz világban, amiben nekünk igencsak komoly részünk van.  Ha meg figyelmeztetve vagyunk arról, hogy valamit meg kell tartani, akkor abból az következik, hogy el is lehet veszíteni. Jézus Krisztus útjának követése nem habostorta. Jakab apostol is figyelmeztet arra, hogy a hitünket megpróbáltatások fogják érni:

"Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez." (Jakab 1:3)

A kitartáshoz tehát szükséges a hitünk megpróbáltatása, a próbák és azokon való sikeres túljutás. 

Bűn a hívő életben 

A szándékos bűnözés egy hívőt valóban elszakít Istentől és veszélyezteti a hitben való pályájának sikeres megfutását. Sokan azt mondják, 'Mindaddig, amíg e testben élünk, vétkezni fogunk'. Én ezzel azonban nem értek egyet.  Ezt szeretik azok a hívők hangoztatni, akik szerint a bűntől való szabadulás lehetetlen. Véleményem szerint azért, mert nekik ez nem sikerült. De vajon miért nem? Mert a megtérésük körül valami nem stimmel. Az ilyenek leginkább valamilyen keresztény vallásos szertartás keretein belül lettek hívőkké, de nem váltak valóban Krisztus követőivé. Nem haltak meg önmaguk számára, nem haltak meg a bűnös énjük számára. Más szóval nem születtek újjá igazán. Élik a saját életüket a bűnös testben, mindezt úgy, hogy hisznek Istenben és megpróbálnak neki tetsző életet élni. Ezt én úgy hívom, hogy testi kereszténység. Az igazi megtérés pontosan a bűnös életmódból való változást jelenti, az utána jövő bemerítkezés célja pedig a bűnös én halálba adása, hogy utána új életben járjunk, ami egy bűntől szabad élet. Ha ezt a megfelelő szívvel, szándékkal tesszük, akkor szellemi keresztények - Krisztus útjának követői - leszünk. Így nem fogunk többet bűnöket elkövetni! Erről beszél Pál apostol a Rómabeliekhez írt levélben:

"Távol legyen! Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?" (Róma 6:2)

Egy hívő, aki tényleg megtért és újjászületett, az nem vétkezik folyamatosan. A hívő élet során Isten Szelleme képessé teszi őt arra, hogy a bűnös dolgoktól távol tartsa magát. Arra is, hogy a saját testi vágyai, kívánságai felett uralkodni tudjon. Meg van a lehetősége rá, hogy bűnt kövessen el, de nem lesz rá vágyódása. A bűn és a bűnös kívánságok már üresek, céltalanok lesznek számára. Ezért nem lesz számára erőlködés sem a bűnök elkerülése. Egy újjászületett, szellemi hívő egy új törvény szerint éli az életét, amit egy Isten szelleme éltet. Szellemi szinten éli a mindennapjait, nem pedig a földi, e világi, testi szinten. Erről a csodálatos, új életről Pál beszél ugyancsak a Rómabeliekhez írt levélben:

"Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől." (Róma 8:2)

A fentiekből egyértelműen látszik tehát, hogy az igazi krisztusi tanítvány Istennek él és nem követ el bűnöket. Az ilyen ember szabad a bűntől, mert más törvény szerint él: Krisztus törvénye szerint. A bűnös hústeste ugyan még mindig él, azonban a kívánságai már halottak vagy nem tudnak rajta uralkodni olyan módon, hogy bűnre vezessék. Dicsőség az Úrnak! Ebben a tökéletes példa számunkra maga Jézus Krisztus, ahogy Ő élt amíg itt járt a Földön kb. 3 és fél éven keresztül. Ez a téves elképzelés, ami azt hajtogatja, hogy 'Krisztus követőjeként képtelen vagy bűn nélkül élni' egy hamis tanítás, ami az ördögtől való 👿. Ezt ugyancsak a hiperkegyelmi hívők szokták minduntalan hangsúlyozni. Érthető, hiszen nekik szükségük van 'Isten mindent átható kegyelmére', hogy a folyamatos bűnbeesésüktől újra és újra lelki nyugalmat kapjanak és a lelkiismeretüket elhallgattassák, hogy valójában nem jó úton járnak. Erről is lehet tudni, hogy a hiperkegyelmi vonal teljesen hamis.

"Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. " (Róma 6:4)

Aki azonban képes a hívő élete végéig ellenállni a bűnöknek, megmaradni a kísértésekben, az győzni fog. A hit harcából győztesen kerül ki! Az ilyen emberről beszél Jézus a Jelenések könyvében, amikor a korai idők gyülekezeteinek írottakat olvassuk. Azt a figyelmeztetést láthatjuk, hogy nem fog mindenki győzni. Csak aki mindvégig kitart és hűséges marad az Úr parancsolataihoz. Az ilyen fejét felemelve, magabiztosan várja az Úrral való találkozást, aminek során valamilyen jutalmat fog kapni. Az egyik ilyen jutalom az élet koronája.

"Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját." (Jelenések 2:10b)

Ugyanezt láthatjuk a Jelenések könyvében, de a Szárdiszbeli gyülekezetnek írottaknál. Az Úr figyelmezteti az ottani hívőket, hogy vigyázzanak és tartsák meg a hitet. Itt konkrétan láthatjuk, hogy akik az élő hitet elvesztik, eltávolodnak a megváltásuk után kapott állapottól, azok elveszthetik a jogukat arra, hogy az üdvözültek közé sorolják őket. Tudjuk, hogy a megtérésünk után, amikor Jézus mellett döntünk és elhagyjuk a világot, a bűnöket elhagyjuk, akkor a nevünk beíratik az Élet Könyvébe. Figyelnünk kell azonban arra, hogy az az állapot úgy is maradjon. Az alábbi Igeversben az Úr figyelmeztet, hogy ha nem járunk a győztesek útján, akkor kitörölheti a nevünket az Élet Könyvéből.

"Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, " (Jelenések 3:5a)

Azt hiszem ez már elég meggyőző lehet azok számára, akik idáig kételkedtek ebben. Az Úr szuverén és igenis megvonhatja az üdvösséghez való jogot! Ezért nagyon nem ajánlom senkinek, hogy hívőként barátkozzon a bűn gondolatával és egy percig is elgondolkodjon azon, hogy 'milyen jó lenne újra vétkezni'.

A legalizmus vádja 

Amit még zárásképpen fontosnak tartok megemlíteni, az a legalizmus vádja. Sajnos az ilyen álhívők, akik magukról azt hiszik, hogy Krisztus-követői de nem azok, rendszeresen 'legalizmus' vádját hozzák fel a fentiekre. Ez óriási tévedés. Mivel nem képesek megérteni, sem felfogni az előző bekezdésben leírtakat - , azaz, hogy hogyan működik a szellem törvénye, nem is rendelkeznek azzal az erővel, ami képessé tenné őket az olyan hívő életre, ami mentes a bűnök elkövetésétől vagy azokba való rendszeres visszatéréstől. Azért van ez, mert ők nem szellemiek, hanem testiek. A hústest akarata és kívánságai szerint élnek, valójában szellemileg halottak. Ahelyett, hogy elgondolkoznának és megkeresnék saját magukban a hibát, majd szívből megtérnének, butaságokkal vádaskodnak 😪 . Isten elrendelt útja azok számára, akik Őt őszintén akarják követni, hogy szellem szerint járjanak és ne test szerint. Ezáltal pedig éljenek az igazság számára, szabadon a bűnöktől. Ez a szellem törvénye és Isten ajándéka, nem pedig legalizmus. A bűntől mentes élet különben nem is lenne lehetséges. Az ilyen személynél a hústeste szellemi értelemben meghal, a szelleme azonban él és cselekszi azt, ami kedves Isten előtt. Cselekszi az igazság cselekedeteit. Ez olyan természetes számára, mint amikor korábban, megtérése és újjászületése előt természetes volt számára, hogy bűnös életet éljen és a hústest vágyait hajkurássza, kielégítse. Pontosan erről beszél Pál apostol az alábbi Igeversben:

"Hogyha pedig Krisztus tibennetek [van], jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért." (Róma 8:10)

Élő reménység 

Zárásképpen szeretnélek titeket bátorítani, akik idáig elolvastátok. Akiket Isten üdvösséget adott, azokat elhívta arra, hogy egy vele járjanak és Jézus Krisztus mintaképei legyenek a Földön még a földi életükben. Arra, hogy az Jézus nyomdokaiban járjanak. Mindaddig amíg ez fennáll, addig lehet élő reménységünk abban, hogy elérjük a hitünk végső célját, a lelkünk (itt: nem a szellemünk, hanem az egész lényünk, a létünk) üdvösségét a földi életünk végén. Lássuk meg tehát, hogy kegyelemből tartattunk meg, de ott nincs vége Isten tervének ránk nézve. Onnantól fogva élő reménységben élünk a mennyei örökségünk elnyeréséig, miközben a hitünk próbáknak van kitéve. A hitünknek ez idő alatt folyamatosan erősödnie, növekednie kell. Erről beszél Péter apostol az alábbi versekben. 

"Áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, (...) " (1 Péter 1:3)
"Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;" (1 Péter 1:7)
"Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét." (1 Péter 1:9)

Ha valakinek bármilyen kiegészítése, javaslata, korrekciója van, azt várom szeretettel a jó ízlés és tisztelet határain belül. 

Frissítések naplója 

[2021. március 15.] - Az üdvösség visszavonásának lehetősége és az élő reménység szekció hozzáadva.
[2021. március 7.] - A győzelmi rész hozzáadva (Jel. 2:10b).

Krisztusban szeretettel,

Miki
2021. február 25.