2010. június 16., szerda

Miért nem elég pusztán Istenben hinni és templomba/közösségbe járni?

A Biblia egyértelmû tanítása szerint nem elégséges Isten létezését, a Biblia fennhatóságát vagy Jézus személyét illetve tanításait stb. intellektuálisan, az elménkkel elfogadni vagy azokat helyeselni. Nem elég külsõ viselkedési formákkal (pl. alkalmi vagy akár rendszeres templomba járás) vagy jó cselekedetekkel (pl. adakozás, másokkal jól tevés) tisztelni Istent. Ezek a dolgok nem üdvözítenek. Jézus rámutatott arra, hogy újjá kell születnünk.

"Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát." (János 3:3b, Károli)

Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy Isten országába bekerüljünk, már itt a földi életünkben újjá kell születnünk. Hogyan? Pontosan ezt kérdezte Nikodémus is, egy akkori írástudó, akinek kérdésére Jézus a következö választ adta:

"Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl, nem mehet be az Isten országába." (János 3:5, Károli)

Azaz itt nem természetes születésrõl beszél, hanem valamilyen természetfeletti folyamatnak kell a bensõnkben végbemennie, újonnan kell születnünk. Mi jelenthet a víz? A víz az Ige tisztító voltát jelképezi:

"Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, a mely él és megmarad örökké." (1Péter 1:23, Károli)

Mindazonáltal pusztán a Szentírás felolvasása nem eredményezi automatikusan a szellemünkben az újjászületés csodájának megtörténtét. A szöveg (betû) - amennyiben hiányzik a Szellem (Lélek) megelevenítõ hatalma - , önmagában megöl.

"A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betûé, hanem léleké mert a betû megöl, a lélek pedig megelevenít. " (2Kor 3:6, Károli)

"A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. "(János 6:63, Károli)

Az Írások tanulmányozása során tehát egyértelmûen kiderül, hogy ez a folyamat akkor történik, amikor a Szellem (Lélek) által felkent Igehirdetést hallunk és elfogadjuk azt mi életünkre igaznak és aktuálisnak. Ennek során - amennyiben ez õszinte hittel párosul - a bensőnkben szellemi transzformáció megy végbe. Másképpen szólva újjászülettünk. Ez a legtöbb esetben a megtéréskor vagy azután történik meg. Erről azonban a másik írásban fogok részletesebben beszélni.