2020. április 5., vasárnap

Miért kell megtérni?

Bevezető
Manapság sokan, sokféleképpen hirdetik az Igét. Látunk és hallunk papokat a templomban, embereket az utcán beszélni, kiabálni az evangéliumról, a megtérés szükségességéről, Isten országának eljöveteléről. Jézus maga is beszélt erről az evangéliumokban, felszólított arra, hogy térjünk meg. De valójában miért is kell ebben hinni? Miért van szükség megtérésre? Mi van akkor, ha nem térek meg? Ebben a cikkben megpróbálom ezt elmagyarázni. A Youtube videó linkje itt található:


A megtérés szükségessége
Évekkel ezelőtt megosztottam az alábbi idézetet Facebookon, ami egy néhai kínai keresztény írótól és filozófustól származik: 

"Sokan nem látják, hogy Isten nem csupán szeretet, hanem Ő igazságos is. Nemcsak arról van szó, hogy Isten meg akarja bocsátani az ember bűneit, hanem arról is, hogy oly módon kell megtennie, hogy ne kerüljön összeütközésbe saját természetével és igazságosságával. " -- Watchman Nee

A fentiekből nagyon jó megérthető, de hadd fejtsem ki bővebben. Sok hívő, keresztény misszió vagy misszionárius, pásztor, gyülekezeti vezető sokszor felhívásokat intéz arról, hogy "Isten hívja az embereket", vagy "Jézus Krisztus személyes kapcsolatba akar lépni veled!", vagy "Isten szeret téged!", "Békességet és megnyugvást kapsz ha befogadod Jézus Krisztust a szívedbe!" és ezekhez hasonló, jól hangzó és csalogató dolgokat. Ha jól megnézzük, ezek önmagukban igazak. Viszont itt valami sántít. Sokan mondhatnák ezekre a felhívásokra, "Miért szeret engem Isten? Én nem kértem meg rá." vagy "Én nem akarok Istennel személyes kapcsolatot! Nekem jó úgy, ahogy vagyok: békességem van, jólétem van, sokat szórakozok és élvezem az életet." És tudjátok mit? A világi, hitetlen embereknek ebben teljesen igazuk van! A mai neoprotestáns gyülekezetek nagyobb része félrevezeti az embereket, hamis evangéliummal csalogatják őket.  Az ilyenek például a BPA, a Golgota gyülekezetek, Belvárosi Gyüli, Szívbunker, Ezazanap misszió ésatöbbi. Az előbbi elhangzott csalogató mondatok ugyan jól hangzanak, csak sajnos a bűnös számára fölöslegesek vagy nem a Biblia útmutatásai szerint járnak el, amikor az emberek figyelmét a megtérés szükségességére kellene felhívni. Jézus maga sem mondta ezeket a bűnös embereknek, amikor itt járt a Földön. Sajnos még fiatal hívő koromban jómagam is beleestem ebbe a hibába, amikor az embereket Isten felé próbáltam invitálni. Ezek a mondatok egy bűnös ember számára mind csupán üres, vallásos lózungok. Hiszen egy átlagembert, aki nem hívő, nem fogja érdekelni semmilyen vallásos szöveg, amit keresztény körökben, templomi színezettel kínálnak, nem fogja érdekelni. Élni akarja a földi életét, élvezi az e világ adta örömöket, él addig amíg meg nem hal. A halál utáni létről nincs tudomása, nem is érdekli, nem féli sem Istent sem embert. Leginkább a földi, e világi életben való siker, anyagi előrejutás és a többi, e világban megszerezhető dolgok fogják érdekelni. Nincs tudatában annak, hogy a halál után számonkérés és ítélet fog rá várni. Hogy is lenne, hiszen a Földön nem ezt mondták neki. Nézzük akkor most meg, mit mond a Biblia - azaz a Szentírás - a halál utáni létről.

" És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:" (Zsidó 9:27, Károli)

A földi halál után ítélet fog következni! Ezt kellene inkább mondani az embereknek az evangélium hirdetése során. Ez a helyes módja Jézus és a Biblia üzenetének. Ezt kell mondani az embereknek! Ennek tudatában azt hiszem már egészen más megvilágításba esik minden. Az emberek, ha ezt hallják, akkor már elkezdenek félni a halál utáni élettől, tudva, hogy a lelkük számon lesz kérve tőlük. Ítélőszék elé fognak kerülni, ahol Isten az igaz bíró számot fog velük vetni arról, hogy mit csináltak ezen a Földön, hogyan éltek. Minden titok fel lesz feddve, amit az életében tett és Isten és ő előtte is látható lesz, amit tett, amilyen életet élt. Jézus ugyanilyen üzenetet hirdetett az embereknek, amikor említették neki, hogy nem sokkal korábban egy épület összedőlt és ráesett némelyekre, akik szörnyethaltak. Jézust ezt nem hatotta meg, ezt válaszolta:

" Vagy az a tizennyolcz, a kire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek. " (Lukács 13:4-5, Károli)


A fentieket látva tehát vége a csalogatásnak, az üres vallásos lózungoknak: itt már az ember életét óvva kell komolyan elgondolkodni a témán. Arra próbálok rávilágítani, hogy az igaz, hogy Isten jó, irgalmas, hosszútűrő és szerető, de mindamellett igazságos és ítélő is. Isten jósága, szeretete, irgalma és hosszútűrése nem hagyhatja figyelmen kívül a saját igazságosságát, azaz a saját törvénye, a Tízparancsolat betartatását. Hiszen ha így tenne, akkor saját magával kerülne meghasonlásba. Egy igaz bíró nem csak jó, hanem igazságos is: a bűnösnek megítéli a neki járó büntetést. Az embert a cselekedetei alapján meg kell, hogy ítélje és bűnösnek fogja találni azokban a pontokban, ahol megsértette a törvényben felsorolt parancsolatokat. A bűn következménye pedig a halál.

"Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. " (Róma 6:23, Károli)

Ezért kell az embereknek hirdetni Isten üzenetét, a helyes, bibliai módon. A többi ígéret, amint fent említettem is végül igaz, de nem azokért kell megtérni és a bűnöket elhagyni. Hanem azért kell megtérni, hogy az ítélettől megmeneküljünk és az igaz Bírótól a tárgyalás végén felmentést kapjunk. Az őszinte megtérés után Isten bűnbocsánatot fog adni, ahogy azt a fentebb említett Igében is látjuk. Isten gondoskodott róla, hogy a bűnbánó bűnösnek kiutat, szabadulást adjon. Az ítélőbíró elől szabadon távozhatunk. Ez a szabadulás, másképpen megmenekülés az ítélet alól: Jézus Krisztus elfogadása és az életünk Őneki való alárendelése. Ezt másképpen a Szentírás megváltásnak is hívja: kifizetni valakiért a válságdíjat, hogy az szabadon távozhasson az ítélőbíró elől. Ezt írja a talán leginkább ismert és legtöbbet hangoztatott Igevers a Bibliából, amelyet csak akkor értünk meg, ha a fentiek fényében olvassuk, ezért most idézem:

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16, Károli)

Amíg azonban egy értelmes elme nincs tisztában az eljövendő ítélettel és Isten bírói igazságosságával, addig azok a vallásos mondatok csak üres, csalogató beszédnek fognak számára tűnni. Ezért fontos, hogy az ember először megértse amit mondanak neki, az értelmével felfogja, hogy itt nem egy valláshoz vagy gyülekezethez, akár egy helyi közösséghez kell neki csatlakoznia. Amikor azonban a helyes módon el fogják nekik magyarázni nekik az evangéliumot, Isten jóságát és igazságosságát, a közelgő ítéletet, a bűnök megbánását és a bűnöktől való elfordulásnak szükségességét, akkor fogják igazán megérteni a fenti Igeverset. Akkor fogják igazán megérteni, hogy miért kell megtérni és odafordulni Istenhez. Azért, hogy megmeneküljünk az eljövendő ítélet alól. 

Ha hozzá szeretnél szólni, szívesen várom, csak tiszteletteljes stílusban tedd. Szívesen válaszolok rá! 

További hasznos link a témában:
http://barlanglako.com/ha-meg-nem-tersz/

Frissítés: 
- Kiegészítés, konkretizálás, neoprotestáns hamis gyülekezetek. 2020. június 4.
- Youtube videó link hozzáadva. 2020. május 9.  

Quartus Miklós
2020.április 5.