2010. január 3., vasárnap

Tized az Újszövetségben

Bevezetés
Már régóta vártam arra, hogy írhassak egyet erről a nagyon fontos témáról: kell-e tizedet fizetni egy hívőnek az Újszövetségben? Szeretnék néhány gondolatot fűzni ehhez, különösen azért, mert az utóbbi években több gyülekezet egymással ellentétesen gondolkozik ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig aktuális a téma, hiszen nem olyan rég kapcsolatba kerültem több hívővel, akik mélyen ellentétes álláspontot képviselnek. Az alábbiakban leírom gondolataimat teljes Istenfélelemmel, hosszú hónapos Istenkeresés és Igetanulmányozás illetve hívőkkel való beszélgetés után.

Ószövetségi gyakorlat

Ahhoz, hogy az újszövetségi gondolkodást megértsük, nézzük meg először az Ószövetséget, vagyis Isten eredetileg zsidók számára kijelentett igazságait. Ott látható, ahogyan gyakorolták a pátriárkák és a maguk zsidók a tized fizetését akkor, abban az időben. A lenti Igerészben Jákob egy áldatlan, szegény, szerencsétlen állapotban volt olyannyira, hogy a párnája is egy kődarab volt. Ebben az állapotban nem is számított rá, hogy Istennel találkozni fog. Jákob mégis találkozik Istennel egy álmon keresztül, amiben Isten szól hozzá. Ezután Isten megígéri neki,hogy nagyon meg fogja áldani.

" 11 És juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és võn egyet annak a helynek kövei közûl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen. 12 És álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel- és alájárnak vala azon." (1Móz. 28:11-12)

Ezután Jákob fogadást tesz, hogyha megáldja Isten őt mindenben és biztonságban vissza fog térni (hozzátenném, hogy akkoriban nem volt közbiztonság, útonállók voltak az utakon), akkor abból majd tizedet fog adni:

" 20 És fogadást tõn Jákób, mondá: Ha az Isten velem leénd, és megõriz engem ezen az úton, a melyen most járok, és ha ételûl kenyeret s öltözetûl ruhát adánd nékem; 21 És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr leénd az én Istenem; 22 És ez a kõ, a melyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adándasz nékem, annak tizedét néked adom." (1Móz. 28:20-22)

Fent azt látjuk, hogy nem akkor fizetett tizedet (hiszen nem is lett volna miből, mert semmilye nem volt) hanem utána, később miután teljes ellátást fog élvezni az anyagiak tekintetében. Ábrahámnál is azt látjuk, hogy amikor a királyok leveréséből hazatért a zsákmánnyal, tizedet adott Melkishédeknek, a magasságos Isten Főpapjának. De sem itt, sem pedig később nem olvassuk, hogy Ábrahám rendszeresen tizedet fizetett volna.

" 1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leverésébõl visszatérõ Ábrahámmal találkozván, õt megáldotta, 2 A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenbõl: a ki elsõben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,(...) 4 Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;" (Zsidó 7:1-2,4)


" 19 És megáldá õt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentõl, ég és föld teremtõjétõl. 20 Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenbõl." (1Móz. 14:19-20)


Tehát miután "kezedbe adta ellenségeidet", vagyis feltehetően a győzelme utáni zsákmányból adott tizedet. Isten nem várta el Ábrahámtól, hogy kötelezően fizessen tizedet akkor, amikor még nem volt neki miből, csak később, miután zsákmányt szerzett. Később azonban, a Mózes törvénye alatt viszont kellett a zsidóknak rendszeresen tizedet fizetniük munkájukból és a termés zsengéjéből, amiből a Léviták egész törzsét kellett eltartaniuk és a templomi költségeket fizetniük. A Léviták törzse közül senki ezért cserében nem dolgozott, hanem kizárólag a templom szolgálatára voltak rendelve. Ők éltek a nép tizedéből.

"És minden tizede a baromnak és juhnak, mindabból, a mi a vesszõ alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve." (3Móz. 27:32) "Mert íme én választottam a ti atyátokfiait, a lévitákat Izráel fiai közül, mint az Úrnak adottakat, néktek, ajándékul, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorának szolgálatában. (4Móz. 18:6) "

Látható tehát, hogy az Ószövetség idejében, a pátriárkák alkalmi jelleggel fizettek tizedet. Később pedig Mózes törvénye után egészen Jézusig a teljes zsidó nép számára Isten akarata az volt, hogy tizedet fizessenek.

Újszövetségi gyakorlat
Nézzük meg most röviden az Újszövetséget. Bármennyira is keressük, meg kell vallanunk, hogy sehol nem találunk a tizedfizetésre való utalást vagy felszólítást az egész Újszövetségben! Jézus egyetlen helyen jóváhagyta ugyan, de akkor is a farizeusokról beszélt és ostorozta őket, hogy mint a kevésbé fontosabb dolgot elhagyják:

"De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni." (Lukács 11:42)


Ekkor még a Törvény volt érvényben, Jézus valószínűleg ezért hagyta jóvá azt, amit Isten előírt nekik a törvényben. Más helyen Jézus a dézsma, tized (templomi ajándék) fizetését nemhogy helyben hagyta, hanem helytelenítette azt (!) és ehelyett egy másik, nagyobb parancsolat megtartására bátorított, a szülők tiszteletére.

" 10 Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg. 11 Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, a mivel megsegíthetnélek: 12 Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen, 13 Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek." (Márk 7:10-13)

Tehát ebben az újszövetségi példában először fontosabb a szülőket tisztelni, mintsem hogy a tizedet (korbánt, templomi ajándékot) bevinni a gyülekezetbe. Később figyelemreméltó, hogy Jézusnál sehol nem olvassuk, hogy a tanítványok hozzá járultak volna és tizedet fizettek volna neki. Nézzünk egy másik Igehelyet, amit előszeretettel hoznak fel a tizedfizetés mellett kardoskodó hívők. Ez - látszólag - valóban azt igazolja, hogy a szolgálók megélhetését a gyülekezet javaiból kell fedezni.

" 11 Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog- é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? 12 Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltûrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé. 13 Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helybõl élnek, és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? 14 Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek." (1Kor. 9:11-14)

Ez így önmagában helyes is. Nem ellenzem azt, hogy a presbiterek, szolgálók a gyülekezet által összeadott javakból éljenek. Természetes, hogy a szolgálók kapnak anyagi ellenszolgáltatást a munkájukért. Viszont ezzel ne éljünk vissza a másik véglet irányába, amikor minden hívőt - a szegényeket, hátrányos helyzetűeket is - minden körülmények között tizedfizetésre ösztönözve dúskálnak a szolgálók a gyülekezet által nehezen összeszedett anyagi javakban. Mivel Pálék már akkor látták, hogy ez igencsak érzékeny téma, ők lemondtak róla, "De mi nem éltünk e szabadsággal; ...". Úgy tűnik, sokan a mai gyülekezetekben ezt már nem hangsúlyozzák. Még az előbb idézett Igehely sem igazolja a Tized fizetésének helyességét. Lényegében az újszövetségi gyülekezetekben nem volt gyakorlat a tizedfizetés. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Jézus soha nem szedett tizedet. Jézus nem bíztatta arra a hívőket, hogy fizessenek tizedet Istennek vagy a gyülekezet vezetőinek. Később az Apostolok Cselekedetiben sem olvassuk, hogy az apostolok arra bíztatták volna a gyülekezeteket, hogy fizessenek tizedet. Elméletben egyetlen esetben tartom igazolhatónak a tized fizetését: ha a régi, mózesi törvény alatti államformát akarjuk fenntartani, ahol is egy teljes törzs - a Léviták - az Isten szolgálatának van szentelve. Ez volt az ószövetségi felállás Izrael népe számára. Ha a történelem nem szól bele és ezt folytatta volna Izrael, csak ekkor lenne elfogadható a tized fizetése az Újszövetségben. A tizedfizetés helyett gyakorlat volt egy nagyobb, fontosabb dolog: az adakozás, a gyülekezetek egymás iránti kisegítése. Istent a javainkból történő adakozással kell tisztelni, amely túlmegy a tized fogalmán. Erre bíztatott Jézus.

" Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek. " (Lukács 6:38)

Pontosan ezt gyakorolták a Pál apostol által alapított újszövetségi gyülekezetek, akikhez Pál levelei íródtak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a tized bibliai, keresztényként is lehet fizetni akkor, ha valaki úgy határoz a szívében. De a rendszeres tizedfizetés, úgy ahogy azt ma több magyarországi gyülekezetben gyakorolják, véleményem szerint nem követi hűen a Szentírást. Sőt, sokkal inkább a hívők kizsákmányolása egy júdaista, zsidó törvénykezés leple alatt, amely keresztény színezetben van feltüntetve.

Összefoglalás
Nekünk, újszövetségi hívőknek nem Ábrahámot, sem nem Jákobot kell elsősorban követnünk - de még csak nem is Melkhisédeket - hanem Jézust, a mi Mesterünk és Főpapunk tanításait és útmutatásait. Ez az, ami számunkra aktuális. Ezt jól mutatja az alábbi Igehely Máté evangéliumából, amikor Jézus néhány tanítvány jelenlétében beszélgetett Mózessel és Illéssel:

"Mikor õ még beszél vala, ímé, fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok." (Máté 17:5)


Jelenlegi magyarországi helyzetben sokaknak egyszerűen a hónap végére nem marad pénzük és szűkös anyagi körülmények között élnek többen (nincs pénzük ruhára, alapvető szolgáltatások igénybe vételére stb.) Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy Isten elvenné az utolsó pénzünket. Neki nincs szüksége pénzre. Tapasztalatból tudom, hogy vannak emberek, akiknek az Istentisztelet után egyszerűen nem volt pénzük egy tál ételre sem, vagy 200Ft-juk maradt a zsebükben..stb. Jelenleg sokaknál nem az a kérdés, hogy fizessenek-e tizedet vagy ne, hanem az, hogy hogyan éljék túl a hónapot következő fizetésig. Sokaknak mindennapi megélhetési gondjaik vannak, megtakarításokkal nem rendelkeznek. Rajtuk kellene segíteni másoknak és a gyülekezetnek is adott esetben. Nemhogy még a gyülekezet vagy közösség szedjen tizedet tőlük, a sokszor szegény sorsú, hátrányos helyzetű hívőktől. Különösen érdekes módon erre nem gondolt a sok, tizedszedést fennhangon hirdető mai gyülekezet. Sajnálatos módon a témában sok félreértést kihasználva sok ilyen közösség a tizedfizetést hirdetve túl nagy terhet helyezett a hívőkre és ezáltal a vezetőség túlzottan meggazdagodott. Ezzel kapcsolatban elég helytálló Jeremiás próféta felszólalása az alábbi Igeversben:

"Ezt mondja az Úr: Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezébõl! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok [és] rajta ne erõszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok." (Jeremiás 22:3)

Sok mai szolgáló, gyülekezet-vezető számára az üzenet a fentiek alapján egyértelmű: visszatérni a Szentírás helyes értelmezéséhez és megtérés a pénz és az anyagi javak utáni sóvárgásból, a hívők kizsákmányolásából (nyomorultak elnyomásából).

Hivatkozások
Lucius cikke (nagyon kimerítő!).
 
Frissítési napló 
[2020. jún. 28] - Lucius cikkének hozzáadása a hivatkozásokhoz

Quartus Miklós
2010. Február 8.

54 megjegyzés:

 1. Nem mai post...de nagyon erős,részletes,kidolgozott,és szókimondó! A Facebook-on láttam a linket,köszönöm Miklós,hogy megírtad,és közzétetted! Biztos sokan fognak ezért támadni,de kívánom:Az Úr Jézus adjon erőt,és kitartást,-és még sok ehhez hasonló postot! Üdvözöllek tisztelettel:Zsotza

  VálaszTörlés
 2. Szia, Miklós! Én is úgy értelmezem az Új Szövetségből, hogy gyülekezetek előljárói TÍZEDET nem szedhetnek a "tagoktól"... mert legtöbbször, legtöbb esetben ezt a tízedet elveszik, mint jogos fizetésüket, és a befolyó ADOMÁNYOKBóL fizetik ki a gyülekezet költcségeit, más kiadásaikat, és, mindemellett még alamizsnát is gyűjtenek rászoruloknak.

  A mi gyülekezetünkben is szednek TÍZEDET, adományt és alamizsnát, de semmi sem kötelező. Én, "ha vezetőségben lennék", nem fogadnám el a tagoktól "tized" gyanánt befolyt összeget, mint az én jogos fizetésemet, mint a Léviták idelyében, ha teljes idelyű szolgáló lennék... sőt, beszélnék a gyülekezet előtt, hogy aki akarja, továbbra is különitsen el fizetéséből, jövedelméből egytízed részt az Úrnak, az Úr munkájára, a gyülekezet javára, de mi, a vezetőség, úgy fogjuk kezelni, mint a kórai egyházban mint adományt a gyülekezet szükségleteire, kiadásaira: teljes idejű szolgálok fizetésére, terembérlés, számlák, rászorulók számára.

  Nem ismernék mást adakozás szempontjából a gyülekezeten belül, mint adományt, ajándékot, alamizsnát. Jogom van tízedet adni jövedelmemből, ha igy akarom az Úrnak, a gyülekezetnek, de nincs jogom, mint elöljáró TíZEDET elfogadni...

  (van egy városban, egy 50 felnött főből álló gyülekezet, és egy legalább 300-500 főből álló gyülekezet küld oda vasárnaponként pásztort, hogy istentiszteletet tartson. A kislétszámu gyülekezet keresőképes tagjai tízedet adnak, gyűjtenek a gyülekezetüknek, és ami tízed gyanánt befolyik, azt a nagyobbik gyülekezet mind elviszi, mert "tízed", és a kis gyülekezet ezen felül, még adományt gyűjt a terembérlésre, más kiadásokra.)

  VálaszTörlés
 3. Kedves Miklós!
  Ez az írás több sebből vérzik, noha sok mindennel egyetértek. Miért nem esik szó ezekről az igékről?
  "Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.Mal 3:8"
  vagy,
  "Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen."
  Tipu

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mert ez az Ige Ó szövetségi Ige ,nem az Új szövetségből való !
   Üdv :Erzsébet

   Törlés
  2. Kedves Miklós ! A hasonlatoddal élve, akkor te már el is véreztél. Az említett két ige ószövetségi, és NEM vonatkozik ránk ! Egyszerűen nem értek sok keresztényt, akik nem képesek megkülönböztetni a két szövetséget. Meg akarnak felelni mindekttőnek. De mint tudjuk két lovat nem lehet egy popóval megülni. ;-) Meg régi (ó) tömlőbe sem öntünk új bort.

   Törlés
  3. arpiel: az egy komment a cikkhez, azt nem én írtam, hanem a hozzászóló :) nézd meg az aláírást: Tipu. üdv, Miki

   Törlés
  4. Tipu, nem. Nincs igazad! Az ÓSZ-i ígéket nézed. Isten felszabadított minket a törvény alól , hogy szabadságban járjunk, tiszta szívvel adakozzunk ahová kell. Ne erőltesd, hanem lásd be, hogy nem látod az Igét megfelelően és szívedben térj meg.

   Törlés
  5. Ámen Miklós ! És elnézést, természetesen névtelennek (már ez is sokat elmond az illető jelleméről :-() írtam a kritikát ! Isten áldjon ! Őt meg szabadítsa meg a tévelygés és hamis tanítások hatalmától !

   Törlés
 4. Tipu, miért vérzik több sebből? A tanulmány valóban nem teljes és nem tér ki minden Igére. Viszont erre az időszakra kitér, amelyik Igét idézted. A Malakiás könyvében találjuk , amikor is még Mózes törvénye volt érvényben (Tóra). Abban az időszakban a zsidóknak rendszeresen kellett tizedet fizetniük. Ezt írtam a cikkben is.

  Azonban később ezt az Újszövetség nem erősíti meg, legalábbis máshogy mutatja ki: adakozás. Ezt tanította Jézus és Pál apostol is a leveleiben.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ámen ! Jó az írás és fontos, hogy helyesen értsük meg ezt a kényes témát. Mert sok keresztény gyülekezet kvázi törvényt csinál és manipulál a tized fizetés gyakorlatával.

   Törlés
 5. Szia Miklós!

  Örültem az összefoglalásodnak.
  Tudok ajánlani egy angolos honlapot, ami az összes tizedelős (hehe, tényleg, mint régen a járványok :) ) igéket megnézi, helyes történelmi és szövegkörnyezetbe rakja és kiderül a turpisság. Amúgy asszem csak a 8. századtól van tizedszedés, addig akárhogy próbálkoztak, nem sikerült a zsinatokon átküzdeni ezt a témát. Tehát, mint minden más vallásos csökevény a protestantizmusban, ez is a katolicizmus ki nem írtott maradványa. Persze ezt a témát tovább lehetne vinni, Jézus minden vágya az emberek VALLÁSTALANÍTÁSA volt, h egy bensőséges szerelmi (agapé, filia, erosz) kapcsolatot építsen ki Menyasszonyával. ööö, izé, hány férj szed tizedet a feleségétől? ...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tök jó volt olvasni a kommentedet, mert bizonyság nekem, hogy Isten ugyanezt magyarázta el nekem is, és ugyanezzel a fölismeréssel ! :-)

   Törlés
  2. Ámen!
   Nem bűn tizedet fizetni, de az emberek félrevezetése, amikor azt tanítják nékik, hogy Isten ezt elvárja tőlük. Ezáltal törvény alá helyezik őket, a tizedfizetés törvénye alá. Ellenben, ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. A törvény ellenben kárhoztatász, vagy önigazult büszkeséget hoz. Testvéreim, ne engedjétek megkötözni magatokat ismét a szolgaságra!

   Törlés
  3. Így van lucius, egyet értek! Épp gép előtt voltam, amikor olvastam a hozzászólásodat. Van egy-két terület még, ahol homályos de folyamatason fejlődünk a tanításban és a Szent Szellem által adatott megvilágosodásban. Áldás.

   Törlés
 6. Szia Miklós!

  Vagy 2 megjegyzést szeretnék hozzá füzni mindahhoz, amit az eleján irtál.

  Emlitést teszel, arról, ahogy "Ábrahám" találkozott Melkisédek Sálem királyával. A kis baki, itt az, hogy ÁBRÁM találkozott Melkisédek Sálem királyával. Ekkor mág nem volt Ábrám Ábrahám!!! Tehát, mikor a tízed példázatokkal jönnek egyesek, Ábrahámot EMLÍTENEK, és ez nem mindegy.
  ÉS, ÉS elfeletkeznek egy nagyon idevágó Igéről (Ábrám már e esemény elott igen gazdag volt, és nem olvasunk róla, hogy tízedet fizetett az Úrnak):

  1 Móz. 13.2
  Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.

  1 Móz. 13.5-6
  Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.
  És nem bírá meg őket (Ábrámot is) az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.

  Még egy megjegyzés ha lehetséges... irod, hogy "..a Mózes törvénye alatt viszont kellett a zsidóknak rendszeresen tizedet fizetniük munkájukból és a termés zsengéjéből...)

  Lehet csak most nem ugrik be nekem, de még nem találkoztam ily előirással, törvénnyel az Ószövetségi Irásokban, hogy a zsidóknak rendszeresen tizedet kellett fizetniük MUNKÁJUKBÓL, ha a "munkájuk" alatt azt érted, hogy például az asztalosok, kovácsok, ácsok stb. a kétkezű keresetük után tízedet kellett fizetniük. Sehol nem vittek pénzt a Lévitáknak, csak "...gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak elsõ fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden idõben."

  Ha jövedelmed volt a föld gyümölcséből, mert földműves voltál, vagy állattartással foglalköztál, akkor ebből tíkedet kellett vigyél a Lévitáknak! Sima fizetésedből nem!

  Elgondolkodtató lehet mindez a tízedszedőknek!

  jános

  VálaszTörlés
 7. Sziasztok!
  Még egy rendelkezés a Mózes Törvényéből:
  5Móz14:22-29

  5Mó 14:22 Esztendõrõl esztendõre tizedet végy a te magodnak minden termésébõl, a mely a te mezõdön terem.
  5Mó 14:23 És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt azon, a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az õ neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak elsõ fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden idõben.
  5Mó 14:24 Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tõled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az õ nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:
  5Mó 14:25 Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
  5Mó 14:26 És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe.
  5Mó 14:27 A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belõl van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled.
  5Mó 14:28 A harmadik esztendõ végén vidd ki annak az esztendõ termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.
  5Mó 14:29 És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belõl vannak, és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz.

  Szerintem ez a legkésőbb adott törvény magyarázza a korábbiakat (3Móz27 és 4Móz16). Szó nincs arról, hogy a jövedelmed 10%-át dobd be a kosárba. :-)

  A másik:
  Ajánlom minden törvénykező kereszténynek a Galata levelet:
  Gal 3:9 Ekként a hitbõl valók áldatnak meg a hívõ Ábrahámmal.
  Gal 3:10 Mert a kik törvény cselekedeteibõl vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

  A HITBŐL VALÓK ÁLDATNAK MEG A HÍVŐ ÁBRAHÁMMAL!!!!!!!!!!

  Újszövetségben vagyunk és nem Ószövetségben. Mindent ingyen kegyelemből kapunk meg, és ez a kegyelem pedig hit által működik. A kegyelmet pedig Jézus szerezte meg a számunkra a kereszten. Az anyagi áldást is!!!!

  Ha pénzen meg lehetne vásárolni Isten kegyelmi ajándékait, akkor Jézus hiába szenvedett és halt meg a kereszten.

  VálaszTörlés
 8. Zozi, igen. Teljesen igaz, hogy a hívők hit áldatnak meg és minden kegyelemből kapunk. Az anyagi áldást it. Pont ezért írtam ezt a cikket, amire több elgondolkoztató komment jött. Sok helyen a világon a mai gyülekezetekben törvényszerűen szednek tizedet és a hívőket törvény alá helyezik, hogy nekik is kell automatikusan fizetni először tizedet, utána meg az adakozást azon felül. Ez az általános keresztény hozzáállás manapság. De én ezt vitatom, néha 0% de néha 100% is lehet az adományod az Úrnak, attól függ mire van hited és az Úr mire akarja, hogy add a pénzed. Nemrég a Jesus Culture koncerten volt egy ifi pásztor és ő elmondta helyesen, hogy a ÚSZ-ben, Krisztusban minden hívőnél az 'Úré nem a 10%, hanem 100%!!!' :))) Minden pénzünk, amink van, jövedelmünk és ami a bankszámlánkon van, az Úré, mert az egész életünk az övé mivel hitből élünk az Ő kegyelméből.

  VálaszTörlés
 9. Szia Miklós !

  Látásom szerint a törvényt Jézus nem törölte el,hanem betöltötte,és ezután vált érvényessé a próféta mondása;a törvényemet szívükbe írom és bensejükbe helyezem.Az igét (a kijelentett igét ,rhémát) mindenkinek személyre szabottan adja az Úr.Van akinek úgy jön áttörés az anyagi életében,hogy hitből fizet tizedet,vagy ötödöt,vagy annál többet (amire több bizonyságot is hallottam,és nagy anyagi áldásra tettek szert!!!).
  Van akinek nem üzenet a tized,mert nincs rá hite ( erre is van példa,hogy fizetnek tizedet,de nincs áttörés,mert nem hitből fizetnek,hanem mert úgy hallották hogy kötelező).Ilyenkor jobb ha az adakozásra teszi a hangsúlyt.
  Az is fontos,hogy az embert ne a fukarság vezérelje,sok esetben ez a gátja az anyagi áldásnak,nekünk magyaroknak meg kell tanulnunk nagylelkűnek lenni.
  Ebben a kérdésben is szerintem a legfontosabb,amit a mai ember ebben a rohanó világban eléggé elhanyagol,az Úr vezetését kell kérni és teljes bizonyosságra kell jutni az életünkre vonatkozó tervében.

  Üdv: Zsolt

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia Zsolt, nem! Nincs tizedfizetés és kész. Jézus nem gyakorolta az ÚSZ-ben. Adakozni kell, az Úrban kell járni a pénzügyeket tekintve, menekülni kell a kapzsiságtól, a pénz szeretetétől, ami e világ szeretete. Viszont az erőszakos tizedfizetés-szedés törvénykezés és nem hit kérdése! Isten jó és az ÚSZ-ben nem "kényszeríti" rá a hívőkre a tized fizetését, hanem a Szellem szabadságát adja. Van aki olykor többet fizet és adakozik, ahogy a Szellem vezeti. De az erőszakos tizedfizetés semmiképpen nincs Istentől, ahogy a kapzsiság és a pénz szeretete sem.

   Törlés
 10. Kedves Miklós!

  Ábrahám nem körülmetélt hanem körülmetéletlen (pogány) állapotában adott tizedet Melkisédeknek, hogy Atyja legyen azoknak is, akik körülmetéletlen létükre tizedet fizetnek, mivelhogy áldást nyertek. Lásd.:Róm 4.11

  A Zsidók 7:2-9 szakaszban a Melkisédek szerinti (Örökkévaló) papság van bemutatva, az Áron rendje szerinti (Lévita) papsággal szemben. A két papság összehasonlításában több különbség van megemlítve, azonban van egy közös vonás is, mégpedig a tized szedése:
  Zsid 7:8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él.
  Itt kétségtelenül Jézus Krisztusra utal az ige.

  Máté 23:23 + Luk 11:42 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

  Jézus mondja a tizedre: Amazokat sem elhagyni!

  Az újszövetségben 10szer fordul elő a tized szó és nem csak adást, hanem elvételt is jelent.
  G1183 δεκατόω (dekatoó)
  1) tizedet vesz / fizettet
  2) passzív alak: tizedet ad / fizet
  G586 ἀποδεκατόω (apodekatoó)
  1) tizedet ad
  2) tizedet vesz, tized fizetésére kötelez

  Az újszövetség sehol nem tiltja a tized szedését. A korbán pedig nem jelent tizedet.

  1Kor. 9:11-12)Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog- é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal;

  Pál nem élt a szabadságával, de szerintem ez nem jelenti azt, hogy vétkezik az a közösség ahol tanítják és élnek a tizeddel.

  Vajon Isten megbünteti azt, aki csupán engedelmességből adja meg a tizedet? Isten áldást ígér a tized megadójának.

  Miért tanítunk a tized fizetés ellen, ha Isten áldást ígér a tized megadójának, és az írás fel nem bontható),
  (Jn.10.35)

  Mal 3:10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.

  Üdv.: Csaba

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Csaba!

   Köszönöm a hozzászólásodat. Örülök, hogy elég jó gondolatokat osztottál meg. Úgy gondolom, hogy én nem a tized vagy a tizedfizetés "ellen" írtam, hanem pontosabban annak túlhangsúlyozása ellen az ÚSZ-ben. Egyes gyülekezetek törvényerejűnek tekintik és Isten büntetésével riogatnak a tizedfizetés elmaradása esetén. Emiatt született a cikkem és hogy az adakozásra buzdítson.

   "hogy Atyja legyen azoknak is, akik körülmetéletlen létükre tizedet fizetnek, mivelhogy áldást nyertek. Lásd.:Róm 4.11"

   Ott nem úgy szól az Ige, hanem, "atyja legyen legyen mindazoknak, a kik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;" , tehát ott a hitről van szó. Azokról, akik körülmetéletlen állapotból jönnek Krisztushoz és ők is megigazuljanak hit által.

   "A két papság összehasonlításában több különbség van megemlítve, azonban van egy közös vonás is, mégpedig a tized szedése:
   Zsid 7:8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él.
   Itt kétségtelenül Jézus Krisztusra utal az ige."

   A Zsidó levélben valóban említi a hasonlóságot az Ige a két papi rend között. Véleményem szerint itt azonban az más a látószög, ott nem a tized, hanem Jézus személyét kell látnunk. Ábrahám fizetett tizedet (tudomásunk szerint egyszer) Melkhisédeknek, ami egyfajta tisztelet kifejezése volt. Emlékezz, az ókori héber kultúrában megszokott volt a tizedadás, ezzel a tiszteletet fejezték ki a nagyobb tekintély felé. A Zsidó levél írója ezzel példázza, hogy egy másik, magasabb rendű papi rendből származó papnak kellett eljönnie, amely nagyobb és tökéletesebb mint a Lévita papi rend, ez a személy Jézus Krisztus. Nem pedig a tized fizetését hagyja jóvá, hanem a tisztelet (ld. Istentisztelet) kifejezésére utal. Az ÚSZ-i főpap Jézus Krisztus, akit a benne hívőknek tisztelni kell teljes mértékben, nem pusztán tized fizetésével! Emiatt magasabb rendű, tökéletesebb a Melkhisédek szerinti papság, mint a Lévitai papság. A zsidó háttérből jövő, még éretlen keresztények ezt kellett megmagyarázni.

   Valóban bátorította Jézus a farizeusokat. De ott megintcsak nem a tizedfizetésre, hanem a helytelen gondolkozás elhagyására és a tóra megfelelő értelmezésére. Írtam a cikkemben, ott csak helyben hagyta az ÓSZ-i törvényt (ami akkor érvényben volt) és rámutatott, hogy a képmutatók hogyan forgatják azt ki. Más alkalommal is helyben hagyta az Úr az ÓSZ-i törvényt, pl. amikor a gazdag főemberrel találkozott és buzdította arra, hogy a törvényt kövesse, mondván, "a parancsolatokat tudod" Luk.18:20. Másik példa, amikor a tíz leprást úgy gyógyította meg, hogy elküldte őket, hogy mutassák meg magukat a papnak. Luk. 17:14. Ebből az Igéből nem lehet egy teljes törvényt alkotni, mondván, "lám, Jézus utalt a tizedfizetésre".

   A cikkem, mégegyszer, nem a tizedfizetés ellen szól, hanem annak túlhangsúlyozása ellen és az ÚSZ-ben törvényre emelésével szemben íródott. Nem írtam, hogy vétkezik a közösség, ahol a tizedet tanítják és annak szedését gyakorolják. Pusztán nem járnak a helyes úton és nem értik a Szentírást :) A Mal.3:10 amit ídéztél, az ÓSZ, tanakh. Nem alkalmazható az ÚSZ-re, más, tökéletesebb törvény alatt vagyunk és más papi rend vonatkozik ránk. Jézus az adakozásra buzdított, ami magában foglalja a tizedet az ÚSZ-ben.

   Isten áldjon!
   Miki

   Törlés
  2. Mégegyszer Csaba, hogy világos legyen: az ÚSZ-ben nincs tizedszedés, Jézus sehol sem buzdított a tized adására! Hiába jösz itt mindenféle görög szavak eredeti idézetével. Én is tanultam görögül, meg tudom nézni az eredetiben is, továbbá textus receptus-ban is, illetve az angol King James-ben. Ne erőltesd az igazadat: az ÚSZ-ben SEHOL nincs tizedszedés-adás! Kész. Pál apostol és a gyülekezetek mind adakozással, anyagi feláldozással segítették egymást. Isten áldását rád!

   Törlés
  3. És ne erőszakoskodj...hanem szánd oda magad az Úrnak, a krisztusi tanítványságra, lemondásra a világi javakról és ne erőltesd a tizedfizetést, ami az elhízott , megzsírosodott gyülekezetvezetők meggazdagodását szolgálja!!!

   Törlés
 11. Üdvözlet!
  Örülök, hogy itt is sokan felismerték, miért nem kell tizedet fizetni ÚSZ idején.
  A tized anno az áldozati és a többi 7 ünnepre való étel-ital begyűjtésére szolgált a tárházakba, nem pénz volt. Ebből adtak szegényeknek, a tárház körül dolgozóknak, papoknak.
  Mivel Isten eltörölte ezeket az ünnepeket a Fia áldozatával egyszer s mindenkorra, ezért nincs már tárház sem, és így nincs tized sem. A szegényeknek, rászorulóknak segítsetek, ez sokkal kedvesebb Isten előtt és amikor majd a hamarosan eljövő nagy nyomorúság alatt megszorulsz, akkor megsegít az Atya. Persze csak azokat tartja meg Isten, akik az Ő akaratát keresik és engedelmesek a Fia beszédének és megtartják azokat és Isten és Fia természete, jelleme, szellemisége szerint élnek, értelemben megújulva(újjászületés), távol tartva magukat az okkult,ördögi tanokkal megfertőzött gyülekezetektől, egyházaktól és egyéb ezoterikus, new-ages praktikáktól, vagyis amit a biblia Babilonnak hív. Ezért írja, hogy fussatok ki belőle.
  az Atya áldását és vezetését kívánom mindenkinek, sok türelemmel és békességgel.
  "Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek."
  ( http://www.youtube.com/user/TheTruthLiberatesU )
  ( http://www.youtube.com/user/RevealHiddenReality )

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Muszáj egy tévtanítótól videót idézni ? Mert hát e blog (Kereszténység ma) szerzője is az illumináti uralma alatt álló megtévesztett luciferánus mozgalomhoz tartozik, Reveal Hidden Reality szerint ! Sőt a Szent Szellem sem létezik, amit meg mi karizmatikusok csinálunk, az a kundalini jóga féle démonizálódás, és folytathatnám a bolondságokat. De nem teszem. Ezt a RHR-t mikor fogja már az élő Isten félreállítani ??? Mert hogy Szent Szellem káromló, az majdnem biztos.

   Törlés
  2. arpiel: miért lenne e blog szerzője az illumináti uralma alatt??? A Szent Szellem igen is létezik, a megnyilvánulások és a karizmatikus mozgalom is volt és van, bibliai és az Ap.Csel.ben is volt. Jézus maga volt legkarizmatikusabb személy, démonokat űzütt, betegeket gyógyított, folyton csodák kísérték szolgálatát. A kundalini jóga féle démonizálódás is létezik, de ahogy mondod, azt a Sátán energizálja. Az igaz, Szellemmel betöltött keresztények ima és böjt által le fogják győzni a boszorkányokat és a jógásokat Magyarországon! Dicsőség az Úrnak.

   Törlés
  3. "De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni."
   Bocsi itt konkrétan felszólít a tizedfizetésre...

   Törlés
  4. T. Anonymous, nem. A fenti kommenteket olvasd is végig a cikkemen túl. Abban az Igében Jézus helyben hagyja a farizeusok gyakorlatát, ami még mindig a törvény alatt levőkre vonatkozott, mert Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betartani. Azonban minekünk, akik Krisztusban vagyunk egy jobb és tökéletesebb törvényünk van. Itt már több, mint tizedadásról van szó: a TELJES életünk odaadásáról, beleértve az anyagiakat is, a pénzkeresetünk nemcsak 10%-a, hanem teljes mértékben Isten fennhatósága alá tartozik.

   Nem véletlen tehát, hogy Jézus a tanításaiban soha nem hangoztatta a tized fizetését, sokkal inkább tanított az adakozásról!

   A pénzügyeket illetően javaslom, hogy gondold át és tanulmányozd át újra Jézusnak a pénzről szóló tanításait az ÚSZ-ben előítéletek nélkül.

   Az ÚSZ-ben nincs tized, megszűnt a jelentősége. 100%-van!

   Törlés
  5. Miklós félreértettél ! Ezek a bolondságok nem az én véleménymet tükrözik, hanem Reveal Hidden Reality (igazi nevét nem mondta el) alias Truth Liberates-ét ! Csak azért írtam le, mert a korábbi hozzászóló idézte a videóit.

   Törlés
 12. A slusz poén az , hogy ma a zsidok nem fizetnek tizedet....

  VálaszTörlés
 13. Mindezek által én azt tapasztaltam jó a tizedfizetés annak aki hisz benne. Mert ezáltal elnyeri az áldást Istentől.Erre Isten ígéretet tett. Aki nem hisz benne ne adjon mert ami nincs hitből az bűn.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jó, igen. Csak nem szabad kötelezővé tenni, nem szabad "szentség" szintjére emelni, ahogy ezt túlbuzgóságból vagy az írások felületes értelmezéséből sok mai gyülekezetben teszik. Aki elhatározza a szívében, hogy befizeti a tizedet az Úrnak, hitből és jól teszi. Isten megáldja! De nem azért mert a tizedfizetést áldja meg Isten, vagy pedig "minimum a tized, vagy annál több" gondolkodás, ami megintcsak nincs benne a Bibliában, hanem a "jókedvű adakozót" szereti az Isten (2Kor. 9:7). A lényeg a tiszta szívből és hitből történő adakozáson van, függetlenül attól, hogy mennyi részét teszi az ki az ember jövedelmének.

   Törlés
  2. Sőt, nem szabad az okkluthoz hasonló módon, mint valami mennyei adok-kapok szellemi (hamis)törvényre hivatkozva alkalmazni, anyagi haszonszerzés okán (ahogy a karizmatikusok többsége szokta). Persze mindezt gyönyörű igei ruhába bújtatva bibliai igazságként eladni, az ún. bőség evangélium eretnek tanítási rendszereibe ágyazva (tulajdonképpen ez a tévtanítás adja az alapját). Ez a tized tévtanítás sajnos nem áll egyedül, inkább ez csak a jéghegy csúcsa ! Költői kérdésem: mi lehet a vízszint alatt ? :-(

   Törlés
 14. Sziasztok ! Az ige alapján még azt is merem mondani , hogy a törvényt az úr csak is a Zsidóknak adta . Na de nézzük mit ír a Biblia : Isten két egyedi dolgot adott Izraelnek. Az első egyedi dolog, amit Isten nekik adott, az
  egyetlen Isten fogalma volt, s Isten oly módon leplezte le magát Izraelnek, ahogyan egyetlen
  más népnek sem . A második dolog, amit Isten egyedileg a zsidó népnek
  adott, az a törvény volt, ( mind a 613 parancsolat , ami az ószövetségben szerepel ) , ami akkoriban elsődleges Írásként szolgált. A teljes törvénnyel Isten
  megadta az Írás első öt könyvét, s egy ideig ezek voltak az egyetlen Írások. Ismétlem, Isten ezt kizárólag a zsidó népnek adta.
  V. Mózes 4:7-8
  Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr,
  a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan
  rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok
  elétek?!..... És ezt meg erősíti a következő ige is : Zsoltárok 147:19-20
  Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem;
  végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat! Izrael legnagyobb kiváltsága nem abban van, hogy az üdvösség a zsidókhoz jön, mert ők
  zsidók, hanem mivel az Írások nekik adattak, kinyilatkoztatást kaptak az üdvösségről. Róma 3:1-2
  Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden
  tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit . Vagy : Róma 9:4
  A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni
  tisztelet és az ígéretek;....... Pál ebben az igében , az Írás különböző arculatait vagy jellemzőit sorolja fel rámutatva, hogy mindezeket a
  zsidók birtokolják. Az izraelitáknak az Írás négy eleme adatott. Először is a szövetségek,
  amelyek a betöltetlen, feltétel nélküli, örök szövetségekre utalnak, amelyeket Isten Izraellel
  kötött: az ábrahámi szövetség, a földterület szövetsége, a dávidi szövetség és az új szövetség.
  A második elem, amit megemlít a törvényadás, amely arra az egyetlen olyan szövetségre utal,
  amit Isten Izraellel kötött, amely mind feltételes, mind pedig átmeneti: a mózesi szövetség. A
  harmadik elem a szolgálat, ami a lévitai szolgálatra, a lévitai rendszerre utal; az Írás teljes
  rendszere, amely a lévitai rendszerrel foglalkozik, szintén a zsidókhoz tartozik. A negyedik
  elem pedig az ígéretek, vagy mondhatjuk úgy is a próféták ígéretei.......

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm Imre, szép összefoglalás. Isten áldjon, Miki

   Törlés
 15. Sziasztok ! Az ige alapján még azt is merem mondani , hogy a törvényt az úr csak is a Zsidóknak adta . Na de nézzük mit ír a Biblia : Isten két egyedi dolgot adott Izraelnek. Az első egyedi dolog, amit Isten nekik adott, az
  egyetlen Isten fogalma volt, s Isten oly módon leplezte le magát Izraelnek, ahogyan egyetlen
  más népnek sem . A második dolog, amit Isten egyedileg a zsidó népnek
  adott, az a törvény volt, ( mind a 613 parancsolat , ami az ószövetségben szerepel ) , ami akkoriban elsődleges Írásként szolgált. A teljes törvénnyel Isten
  megadta az Írás első öt könyvét, s egy ideig ezek voltak az egyetlen Írások. Ismétlem, Isten ezt kizárólag a zsidó népnek adta.
  V. Mózes 4:7-8
  Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr,
  a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan
  rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok
  elétek?!..... És ezt meg erősíti a következő ige is : Zsoltárok 147:19-20
  Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem;
  végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat! Izrael legnagyobb kiváltsága nem abban van, hogy az üdvösség a zsidókhoz jön, mert ők
  zsidók, hanem mivel az Írások nekik adattak, kinyilatkoztatást kaptak az üdvösségről. Róma 3:1-2
  Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden
  tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit . Vagy : Róma 9:4
  A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni
  tisztelet és az ígéretek;....... Pál ebben az igében , az Írás különböző arculatait vagy jellemzőit sorolja fel rámutatva, hogy mindezeket a
  zsidók birtokolják. Az izraelitáknak az Írás négy eleme adatott. Először is a szövetségek,
  amelyek a betöltetlen, feltétel nélküli, örök szövetségekre utalnak, amelyeket Isten Izraellel
  kötött: az ábrahámi szövetség, a földterület szövetsége, a dávidi szövetség és az új szövetség.
  A második elem, amit megemlít a törvényadás, amely arra az egyetlen olyan szövetségre utal,
  amit Isten Izraellel kötött, amely mind feltételes, mind pedig átmeneti: a mózesi szövetség. A
  harmadik elem a szolgálat, ami a lévitai szolgálatra, a lévitai rendszerre utal; az Írás teljes
  rendszere, amely a lévitai rendszerrel foglalkozik, szintén a zsidókhoz tartozik. A negyedik
  elem pedig az ígéretek, vagy mondhatjuk úgy is a próféták ígéretei.......

  VálaszTörlés
 16. Nahát, mit találtam! A Keresztény Művészeti Alapítvány blogján is van egy hasonló írás, ami szinte ugyanazt próbálja ecsetelni, amit én írtam évekkel ezelőtt. Az ő cikkük 2015-ös. Dicsőség az Úrnak, hogy az Úr nekik is kb. ugyanezt mutatta meg évekkel később!

  http://kma-hu.com/kma-cikkek/432-kell-e-fizetni-tizedet

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát, a KMA-n nem azt írják, amit te. Ők inkább arról beszélnek, hogy a tized fizetése a hit mérőfoka, hogy ez mindössze a belépő, de fizetni kell.

   Törlés
  2. Hát, a KMA-n nem azt írták, amit te. Ők inkább arról beszélnek, hogy a tized fizetése a hit mérőfoka, ami egy belépő és fizetni kell.

   Törlés
  3. Hát éppenséggel azt írják ők sem, hogy kell tizedet fizetni. Miből gondolod, hogy nem azt írják? Tudnál idézni, vagy valamivel alátámasztani?

   Ezeket írják ott:

   1) "Amikor Jézus odament a gazdag emberhez, már nem a tizedet említette neki, hanem mindent elkért, amije volt"

   2) "Az első keresztények is beadták a gyülekezetbe az összes vagyonukat, tehát ott sem volt tizedszedés. Pál apostol is adományokat említ a leveleiben (2Kor 9:5), nem tizedet. "

   3) "Kell-e tehát tizedet fizetni?
   A válaszunk igen, ha.... nem tudod összehozni azt az állapotot az életedben, hogy mindened az Úré."

   Tehát szerintük is, ha az ÚRban vagy, Krisztussal jársz, akkor nem kell tizedet fizetni, mert mindened az Úré. Ezt mondja az én cikkem is és az ő meglátásuk is, helyesen. Idáig egyetértünk.

   Ők azt is mondják, hogy ha ez nem megy, akkor visszaesel a törvény alá és "legalább azt meg kell tartani" , tehát akkor "de ha ezeket betartod, már az első lépcsőfokon állsz ahhoz, hogy egy valós kapcsolatot építsél ki az Úrral, ", akkor fizess tizedet. Ezzel azonban én nem értek egyet, mert Jézus egyetlen helyes és keskeny ösvényről és szoros kapuról írt, nem többről. Az ÚSZ-ben nem lehet visszaesni a kegyelemből a törvény alá. Egy helyes út van, a kegyelem törvénye és nem több.

   Áldás!

   Törlés
 17. Szia Miklós! Örömmel olvastam a cikkedet amit írtál.
  Jó cikk és teljesen egyetértek azzal, hogy az ÚSZ-ben nem kell tizedet fizetni. Amikor Magyarországon éltem, a gyülekezetben (elég nagy gyülekezet) nekünk is azt tanították, hogy kell tizedet fizetni és most is ezen az állásponton vannak.
  Itt kint Amerikában találkoztam olyan fundamentalista keresztényekkel akik ugyan azon az állásponton vannak, hogy ez már nem újszövetségi dolog. Rájöttem, hogy igazuk van, mert az ÚSZ sehol nem említi, sem Pál sem Jézus, hogy fizessünk tizedet.
  Szerintem ezt csak azért tanítják sok gyülekezetben még mindig, mert ez hatalmas anyagi bevétel a gyülekezetnek, de igazából egy eretnek tanítás. Félremagyarázása a bibliának egy jól felfogott anyagi érdekből.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tamás, örülök, hogy tetszett és áldásul szolgált. Az egyik olyan keresztények , akikről tudok a Jesus Culture , Redding, CA egyik pásztora.

   Törlés
  2. Ez a "kell" szó elveti a súlykot, még a mi (KMA) írásunkban is. Semmit nem kell. Kötelezővé tenni valamit meg egyenesen nevetséges. Az ószövetség a zsidóknak adatott, nem a keresztényeknek. Tehát lényegében semmit nem kell betöltenünk abból (nem arra vagyunk elhívatva). De a keresztények nagyon gyakran olvassák, és magukévá tesznek rengeteg igét belőle. Áldalában az áldással kapcsolatos igerészeket. De ha egy olyannal találkoznak, ami adásra szólít fel, már egyből ott az ellenérv: ez a törvény szerint van! És ez nem a miénk! Haha.... Adjuk mindenünket az Úrnak, és akkor nincsen miért aggódni. (KMA admin: Las)

   Törlés
 18. Kedves Miklós!
  Eltelt egy-két év, és közben újabb bizonyítékokat találtam.
  1. Jákób biztosan nem tudott arról, hogy a hívőnek rendszeresen tizedet kell fizetnie, mert különben Istennel szembesülve nem azt fogadta volna meg, hogy HA majd épségben visszatér, akkor tizedet fizet mindenből (21 év múlva tért vissza), hanem azt, hogy valamit csak szerez az útja során, annak a tizedét minden hónapban Istennek adja.

  Ezen kívül, ha a tizedfizetés rendszeres kötelesség lett volna, akkor Ábrahám biztosan megtanította volna erre Izsákot, Izsák pedig Jákóbot. Jákób tehát ekkorra már rég rendszeres tizedfizető lett volna, nem pedig csak ekkor fogadja meg, hogy HA MAJD épségben visszatér, akkor MAJD tizedet fizet mindenből, amit neki az Úr ad.

  2. A törvényben tizedet a lévitáknak és a papoknak kellett fizetni. A nép fizetett a lévitáknak, a léviták pedig a tizedükből a papoknak fizettek. FIGYELEM! A papok már senkinek sem fizettek tizedet! Nekik nem kellett tizedet fizetniük. Az újszövetségben mi királyi papság vagyunk, tehát papok. A papoknak pedig nem kell tizedet fizetniük a törvény szerint SEM...

  3. Az apostoli zsinat meghatározta, hogy milyen szabályokat kell megtartaniuk a pogányból lett hívőknek, és ebben nem volt benne a tizedfizetés!

  4. Pál három évig munkálkodott Efézusban. Mindeközben ő tartotta el magát, és a vele lévőket:

  Apcs 20:34 Ti magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiért és a velem lévőkért ezek a kezek dolgoztak.

  A három év alatt bőven lett volna ideje, hogy megtanítsa az efézusiakat a tizedfizetés fontosségára, ha valóban ez lenne Isten elvárása, és mint tanító tizedet szedett volna tőlük. Ő azonban nem tette ezt, mert tudta, hogy semmiféle joga nincs az egyik testvérnek tizedet szedni egy másiktól.
  Azt hiszem, azt is tudta, hogy valami később meg fog változni:

  Apcs 20:28 - 20:30

  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.

  Legyünk hát óvatosak, a tized hazugságára most rájöttünk az igék bizonysága alapján, de vajjon mennyi ilyen hazugság foroghat még a gyülekezetekben. Ha van kedvetek, írjatok:
  az email címem: luciusszimusz@gmail.com Üdvözlettel: Lucius

  VálaszTörlés
 19. Tisztelt Lucius,
  köszönöm a hozzászólást. Nagyon jó gondolatokat osztottál meg. Örülök, hogy másokban is munkálkodik az Úr és ezáltal a kijelentések nagyobb fokát mutatja meg azoknak, akik Őt keresik és szeretik.
  Áldás!

  VálaszTörlés
 20. Köszönöm selay fórumozó társamnak a megosztott hivatkozást, Miklósnak a posztot és a kommenteket.

  VálaszTörlés
 21. Kedves Miklós! Készítettem egy hosszabb írást is a témában, ha szabad a téma iránt érdeklődők figyelmébe ajánlanom. Nem azért, hogy magamat ajánljam, hiszen a Te nagyszerű írásodhoz semmi lényegeset ne tesz hozzá, inkább csak kiegészítésként, egyéb szemszögekből is megvilágítja ugyanazt az igazságot:
  http://jezusverenekhatasa.blogspot.com/2016/06/a-tized-az-ujszovetsegben.html

  Testvéri üdvözlettel: Lucius

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Lucius, köszönöm a cikket. Ma olvastam el. Az én írásom korántsem 'nagyszerű', inkább csak figyelemfelkeltő. Azért köszönöm! Áldás, Miki

   Törlés
 22. Sziasztok!
  Krisztián. A tized az új sz. Ben nem kötelező. Ha fizetnünk kellene tizedet azt is bemutatta volna Jézus mint minden mást, ugyanis bemutatta az atya akaratát az ő cselekedeteivel.zsidó. 7:12.
  Itt le írja, hogy a papság megváltozásával szükséges, hogy megváltozzon a törvény. Itt végig a tizedről ír a biblia, és éppen ezt mutatja, hogy mivel Jézus lett az emberiség főpapja. Fel áldozta magát miértünk tökéletes áldozatot mutatott be egyszer és mindenkorra ezért nincs többé szükség áldozatot bemutatni. Nincs többé véres áldozat nincs többé tized sem. Ez az igazság!!! Jézus nevében kérem istent, hogy térjenek meg azok a gyülekezet vezetők akik kiforgatják az igét a haszonszerzésükre, és rá kényszerítik a tagokat a tized fizetés kötelezettségre.Én is azt mondom hogy akinek van a tizedfizetésre hite fizesse de az újszöv.ben az adakozáson van a hangsúly. Jézus is az adakozásra buzdít minden embert. Ézsaiás 55:1-2.
  Ézsaiás 56:10-12.
  Ezek az igerészek ó szövetségből valók még is a tized ellen tesznek bizonyságot. A próféta szól isten szelleme által dicsőség az úrnak ezek a próféciák a napjainkra érvényesek leginkább olvassátok el. Isten áldjon benneteket.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Krisztián! Köszönöm a hozzászólást, úgy van, egyetértek. Békesség, Miklós

   Törlés
 23. Örülö hogy észt szóban hoztátok mert sok ember a mai napig elvan tévedve és fojamatosan lenyukjàk szegényeket

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen. A hívő közösségnek pont az lenne a feladata, hogy támogassa a szegényeket, elesetteket a befolyt adományokból, amelyek a tehetősektől jönnek. Sok egyház vezetői sajnos épületekre és egyéb luxuskiadásokra költik ezt a pénzt.

   Törlés